Giving Balkans | Powered by Catalyst Balkans

Kosova dhuron 2022: Raporti mbi gjendjen e filantropisë

Divider text here
Catalyst Balkans ka përcjellur gjendjen e filantropinë në Kosovë dhe Ballkanin Perëndimor që nga viti 2013. Ky raport është realizuar në kuadër të Programit për Angazhim Qytetar, i cili zbatohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Agjencinë e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) në Kosovë. Catalyst Balkans është partner i KCSF në realizimin e këtij aktiviteti. 

 Zbuloni filantropinë në Kosovë gjatë vitit 2022 dhe si qytetarët, organizatat dhe kompanitë e kanë mbështetur të mirën sociale, ose mësoni më shumë rreth metodologjisë sonë këtu.  

DHURIMI TOTAL I REGJISTRUAR

3,455,000 EUR

Shuma e regjistruar

920

# i rasteve

1.9 EUR

Dhurimi për banor

Viti 2022 ishte viti kyç në zgjerimin ekosistemit filantropik në Kosovë. Më shumë se 3.45 milionë EUR donacione u regjistruan përmes 920 rasteve unike të dhurimit.
Trendet e dhurimit kanë pësuar luhatje, herëpashere me rritje të ndjeshme. Këto goditje mund t'u atribuohen krizave humanitare, si tërmeti i vitit 2019 në Shqipëri dhe pandemia KOVID-19 e vitit 2020. Viti 2020 pa nivelin më të lartë të dhurimit, i ndjekur nga një rënie në vitin 2021.
 
Megjithatë, një rritje e konsiderueshme e dhurimit u vu re në vitin 2022. Kjo rritje në filantropi është fokusuar kryesisht në përpjekjet për lehtësimin e varfërisë. Ne besojmë se arsyeja për këtë mund të jenë trendet negative ekonomike, duke përfshirë parashikimet më të ulëta të PBB-së për vitin 2022 dhe inflacionin e lartë. 


TRENDET E DHURIMIT


Kjo shënoi një rritje prej 33% krahasuar me vlerën e donacioneve të regjistruara në vitin 2021. Duke përjashtuar dhënien e ndihmës për COVID-19 në vitin 2020, si vlera e regjistruar ashtu edhe numri i donacioneve arritën nivelin më të lartë të regjistruar në Kosovë që kur Catalyst Balkans filloi të ndjekë filantropinë në 2013. Vlera e regjistruar e dhurimit ishte 1.9 euro për banor të popullsisë së Kosovës.


KAUZAT


Dhurimi për lehtësimin e varfërisë doli si shkaku më i shpeshtë për të cilin donatorët dhuruan në vitin 2022 – duke u rritur nga 13.2% e të gjitha donacioneve në vitin 2021 në 55.9% të donacioneve të përgjithshme në 2022. Fushat e tjera kryesore në vitin 2022 përfshinin kujdesin shëndetësor (10.5%), mbështetjen e grupeve të margjinalizuara (9.2%) dhe arsimin (8.5%). Dhurimi sezonal përbën 11.7% të të gjithë donacioneve.

Donacionet që kanë pasur qëllim lehtësimin e varfërisë u fokusuan kryesisht në mbështetjen e njëhershme humanitare, siç janë pako ushqimore dhe sigurimi i banesave individuale për qytetarët me status të dobët social. 
Mëso më shumë


DONATORËT


Dhurimi i shumicës individuale (donacionet kolektive nga një numër individësh të paidentifikuar) ishte lloji kryesor i donatorëve në vitin 2022, që përbën 33.6% të rasteve të dhurimit. Individët e identifikueshëm ishin kategoria e dytë më e shpeshtë i donatorëve (29.7%). Kjo do të thotë se 63.3% e rasteve të dhurimeve të regjistruara në vitin 2022 ishin donacione të bëra nga individë.

Ndërsa dhurimi i donatorëve nga diaspora është i shpërndarë në të gjitha kategoritë e donatorëve, donacionet e ardhura nga diaspora në vitin 2022 arritën në 18.3% të të gjitha donacioneve. 
MËSO MË SHUMË


PRANUESIT


Organizatat e shoqërisë civile në vitin 2022 dolën si përfituesit më të shpeshtë të donacioneve (53.6% në vitin 2022; 25.2% në vitin 2021) duke ndryshuar vendet me individët dhe familjet, të cilët ishin kategoritë kryesore të pranuesve në vitin 2021 (39.3% në vitin 2022; 54.1% në vitn 2021). Kjo çoi në ndryshim në trend të disa viteve të mëparshme, kur shumica e donacioneve u ishin dhënë drejtpërdrejt individëve dhe familjeve në nevojë.

Donacionet e drejtuara nëpërmjet institucioneve të qeverisjes lokale/qendrore dhe institucioneve publike mblodhën një numër më të vogël donacionesh në vitin 2022.
MËSO MË SHUMË


PËRFITUESIT PËRFUNDIMTARË


Personat me nevoja ekonomike ishin grupi i përfituesve përfundimtarë më shpesh i mbështetur nga komuniteti filantropik në Kosovë në vitin 2022, duke përbërë më shumë se 65.4% të të gjitha donacioneve të regjistruara. Kjo përqindje e madhe lidhet me numrin e lartë të fushatave të organizara me qëllim të lehtësimit të varfërisë gjatë vitit 2022.
 
Krahasuar me vitin 2021, rritja e përqindjes së rasteve të dhurimit drejtuar njerëzve në nevojë ekonomike u shoqërua me një ulje të donacioneve në dobi të popullsisë së komuniteteve të veçanta lokale.
MËSO MË SHUMË


EFEKTET E SYNUARA TË DHURIMIT


Kur analizon përdorimin e donacioneve nga pranuesit, Catalyst Balkans e kategorizon dhurimin bazuar në efektet e synuara: për të mbështetur nevojat e njëhershme humanitare ose për të adresuar nevojat strategjike që kanë një ndikim afatgjatë.
 
Në vitin 2022, pas një trendi në dhurim të fokusuar më shumë në nevojat strategjike në vitet e mëparshme, ndodhi një kthim i ndjeshëm drejt dhurimit me fokus humanitar, me 81.3% të të gjithë donacioneve. Kjo ishte përqindja më e lartë e dhurimit për efekte afatshkurtra të regjistruara nga Catalyst që nga fillimi i gjurmimit në vitin 2013. Ky ndryshim i trendit është kryesisht për shkak të një përqendrimi të lartë të donacioneve të bëra për qëllime të lehtësimit të varfërisë në vitin 2022.
MËSO MË SHUMË


SHPËRNDARJA GJEOGRAFIKE E DHURIMIT

Në vitin 2022, pjesa më e madhe e rasteve të dhurimit (35%) u drejtua në rajonin e Prizrenit, që paraqet ndryshim në trendin e Prishtinës si rajoni më i mbështetur. Rritja e donacioneve për rajonin e Prizrenit ishte në korrelacion me rritjen e fushatave humanitare për lehtësimin e varfërisë të iniciuara nga organizatat me degë në Prizren. Mitrovica ishte rajoni i dytë më i përkrahur (25.4%), pasuar nga Prishtina (20.7%).
Merrni infografikën për të parë të dhënat për dhurimin në Kosovë në vitin 2022.
Ky raport është bërë i mundur nga mbështetja bujare e popullit amerikan nëpërmjet Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID). Përmbajtja është përgjegjësi e Catalyst Balkans dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e USAID-it ose të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara.

usaid logo

catalyst logo