Trendet në kategoritë e dhurimit në Kosovë – 2018-2022 

Trendet në kategoritë e donatorëve 2018-2022- shkarko infografikun në PDF 

Individët kanë qenë donatorët më të shquar në Kosovë që nga fillimi i përcjelljes së filantropisë në Kosovë në vitin 2015. Me kalimin e kohës, dhurimi nga individë të njohur ka fituar një pjesë më të madhe në donacione. Dhurimi nga kompanitë dhe NVM-të ka pësuar gjithashtu një rritje të përgjithshme në peshën e saj në donacionet e përgjithshme. 

Donatorët në Kosovë në vitin 2022 (% e shumës)- shkarko infografikun në PDF  

Dhurimi i shumicës individuale  

Dhurimi i shumicës individuale përbënte 33.6% të të gjitha rasteve të dhurimit dhe 56.9% të shumës totale të regjistruar në vitin 2022. Përqindja e lartë e rasteve të regjistruara të donacioneve të shumicës individuale lidhej me numrin e lartë të fushatave në të cilat qytetarët ishin donatorët më të shpeshtë. Organizatat jofitimprurëse përfaqësonin kanalin kryesor të shpërndarjes së donacioneve të shumicës individuale gjatë vitit 2022. 

Donatorët në Kosovë në vitin 2022 (% e rasteve)- shkarko infografikun në PDF  

Dhurimi nga individët e identifikueshëm  

Kategoria e dytë më aktive e donatorëve në vitin 2022 ishin individët e identifikueshëm, duke zënë 29.7% të të gjitha rasteve të dhurimit dhe 15.5% të shumës totale të dhuruar. Më shpesh, dhurimi nga individët e identifikueshëm u jepej drejtpërdrejt individëve dhe familjeve në nevojë ose drejtohej drejt organizatave jofitimprurëse. 

Dhurimi nga kompanitë  

Donatorët e kompanive dhe NVM-ve mbështetjen e tyre e drejtuan kryesisht përmes punës së shoqatave vendore, kryesisht për qëllime të lehtësimit të varfërisë. Nga të gjitha rastet e dhurimit të korporatave, 60.8% ishin nga kompanitë, ndërsa 39.2% ishin nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. 

Trendet në kategoritë e donatorëve që dhurojnë në Kosovë- 2015- 2022

Dhurimi në Kosovë ka qenë i dominuar nga donacionet e individëve që nga fillimi i ndjekjes së filantropisë në Kosovë në vitin 2015. Me kalimin e kohës, dhurimi nga individë të identifikueshëm dalëngadalë është bërë pjesë më e madhe e donacioneve. Donacionet nga kompanitë dhe NVM-të kanë pësuar gjithashtu një zgjerim të përgjithshëm në pjesën e  donacioneve të përgjithshme.

Kujt i dhuruan individët në vitin 2022  

Dhurimi i shumicës individuale u përqendrua kryesisht në dhurimin nëpërmjet organizatave jofitimprurëse (79.6%) dhe, në një masë më të vogël, drejtpërdrejt individëve ose familjeve (19.1%). Vetëm 1.3% e donacioneve të shumicës individuale të regjistruara u drejtuan institucioneve publike. Duke pasur parasysh se dhurimi i shumicës individuale  drejtohet kryesisht nga fushata të dedikuara për mbledhjen e fondeve dhe se shumica e mbledhjeve të fondeve të organizuara nga organizata jofitimprurëse u bëjnë thirrje individëve masivë, kjo shpërndarje ka kuptim. 

Dhurimi nga individë të identifikueshëm arriti një përqindje më të barabartë midis përfituesve të synuar në vitin 2022, me 49.5% të drejtuar për individët dhe familjet dhe 43.2% e dhuruar nëpërmjet organizatave jofitimprurëse. Vetëm 4.4% iu drejtua qeverive vendore dhe kombëtare dhe 2.2% institucioneve publike. Individët e identifikueshëm kanë tendencë të ndjekin teorinë e tyre të dhurimit, përveç përgjigjes ndaj ankesave, kështu që pritet të ketë një shpërndarje më të barabartë në të gjitha kategoritë e pranuesve. 

Dhurimi individual sipas kategorisë të pranuesi në vitin 2022- shkarko infografikun në PDF  

Për çfarë efektesh të synuara dhurian individët në vitin 2022

Më shumë se 91% e të gjitha dhurimeve të shumicës individuale u drejtuan për përdorime që synonin të arrijnë  ndikim afatshkurtër, ndërsa vetëm 4% u përdor në një mënyrë që do të bënte një ndryshim strategjik. Kjo është në kontrast me dhurimin nga individët e identifikueshëm, ku gati 33% e të gjitha rasteve të dhurimit mund të klasifikohen si dhurime strategjike, dhe pothuajse 66% ishin të drejtuara për mbështetje të njëhershme. 

% e rasteve të dhurimit nga individë të ndara sipas efektit të synuar të dhurimit  - shkarko infografikun në PDF 

Kujt i dhuroi Sektori korporativ në vitin 2022 

Kompanitë ndanë donacionet e tyre ndërmjet organizatave jofitimprurëse (46.2%) dhe individëve dhe familjeve (43.5%). Më pak se 5% e rasteve të dhurimit të korporatave iu drejtuan institucioneve publike ose qeverive lokale dhe kombëtare. 

Dhurimi i korporatave: kategoria  e pranuesve në vitin 2022- shkarko infografikun në PDF 

Për cilat efekte të synuara dhuruan kompanitë në vitin 2022  

Ndërsa dhurimi i korporatave në vitet e mëparshme kishte qenë më e orientuar drejt arritjes së ndikimeve strategjike afatgjata, shumica dërrmuese (87.1%) e të gjitha rasteve të dhurimit të korporatave në vitin 2022 synonte krijimin e ndikimeve afatshkurtra, pasi fokusi i përgjithshëm i dhurimit ishte për lehtësimin e varfërisë. Nga ana tjetër, vetëm 7.5% e donacioneve të korporatave u drejtua drejt rezultateve strategjike në vitin 2022. 

Dhurimi i korporatave: Efektet e synuara nga dhurimi i vitit 2022 – shkarko infografikun në PDF 

Kujt i dhuroi diaspora në vitin 2022 

Fokusi kryesor i dhurimit të diasporës ishin donacionet e drejtpërdrejta për individët dhe familjet (53.6% e rasteve) në vitin 2022, ku dhurimi për organizatat jofitimprurëse (41.1%) ishte rruga e dytë e fortë e dhurimit.     

Dhurimi i diasporës: Kategoria e pranuesve në vitin 2022 – shkarko infografikun në PDF  

Për cilat efekte të synuara dhuroi diaspora në vitin 2022  

Për dallim nga kategoritë e tjera të donatorëve kryesorë në vitin 2022, diaspora mbizotëronte në donacionet strategjike me 44.6% të të gjitha rasteve të dhurimit. Ndikimi afatshkurtër ishte ende në fokusin e më shumë se 52% të të gjitha donacione nga diaspora. 

Dhurimi i diasporës: Efektet e synuara të dhurimit në vitin 2022- shkarko infografikun në PDF  

Shembuj të dhurimit  

“Muzikë për të gjithë”

Përmes platformës KOSOVA ideas crowdfunding, qytetarët ndihmuan në mbledhjen e fondeve për projektin e iniciuar nga Roma Versitas Kosova për mbështetjen e Shkollës së Muzikës “Music 4 All”(Muzikë për të gjithë) në Plementinë. Shkolla ofron kurse muzikore dhe punëtori falas për fëmijë dhe të rinj. Fushata zgjati deri më 8 janar të vitit 2022 dhe u mblodhën më shumë se 5,000 euro, të destinuara për blerjen e materialeve të nevojshme mësimore dhe artistike si dhe pajisje, fonde për transport, ngjarje dhe faturat e ngrohjes. 

Aksionet e NLB Bankës

NLB Banka i dhuroi materiale dhe pajisje didaktike Kabinetit për Logopedi në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK). Mjetet thelbësore të dhuruara janë të destinuara për trajtimin e fëmijëve me çrregullime në komunikimim dhe njohje. Gjithashtu, banka shpërndau dhurata për disa shoqata në mbarë Kosovën që ofrojnë kujdes për fëmijët me aftësi të kufizuara. 

“1 cent – Dhuro pak, ndihmo shumë”

Një shembull i mbështetjes së korporatave në vitin 2022 ishte fushata “1 cent – Dhuro pak, ndihmo shumë”. Ky aksion u organizua nga kompania Fluidi Group, përmes fondacionit të saj të sapokrijuar Floil Cares. Duke përdorur një qasje marketingu të lidhur me kauzën, një cent euro u dhurua nga shitja e çdo shishe vaj Floil për të ofruar mbështetje për Shoqatën Down Syndrome Kosova. 

Më shumë për gjendjen e filantropisë në Kosovë në vitin 2022: 

 

Ky raport është bërë i mundur nga mbështetja bujare e popullit amerikan përmes Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID). Përmbajtja është përgjegjësi e Catalyst Balkans dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e USAID-it ose të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara. 

Programi për Angazhim Qytetar në Kosovë është një iniciativë pesë vjeçare zbatuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Agjencinë e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID).

Fotografi e kopertinës: unsplash.com