| Giving Balkans
Harta filantropike e Kosovës në vitin 2023
Mbështetja e mbrojtjes së mjedisit në Kosovë
Si e nxisin qytetarët mbledhjen masive të fondeve në Kosovë?
Si i mbështet Kosova individët dhe familjet?
Si i mbështet Kosova njerëzit në nevojë ekonomike?
SI E MBËSHTET KOSOVA ZBUTJEN E VARFËRISË?
SI E MBËSHTET KOSOVA KULTURËN DHE ARTIN?
Cili është roli i sektorit të korporatave në ekosistemin filantropik të Kosovës?
Kosova Dhuron 2022 - Individual Giving
Kosova Dhuron 2022 - Diaspora Giving