Transparentnost | Page 2 | Giving Balkans

Blog

Udruženje građana „R E A B“ je neprofitna organizacija u Boru koja se bavi problematikom Roma, Egipćana i Aškalija uz promovisanje obrazovanja, kulture, zdravstva. U Centru za integraciju Roma često organizuju obrazovne i edukativne radionice sa sadržajima iz oblasti kulture i tradicije, kao i druge aktivnosti koje doprinose poboljšanju uslova života zajednice.

Ovo udruženje je pokazalo svoju transparentnost na platformi Neprofitne.rs, čime je osvojilo najviši bedž transparentnosti organizacija iz Srbije. U razgovoru sa Marinom Salić, predstavnicom udruženja, pričali smo o izazovima u radu organizacija, a otkrila nam je kako motivišu javnost da podrži njihove projekte koji su od velikog značaja za njihove korisnike.  

Saznaj više

Udruženje građana Libero je neprofitna organizacija za mlade sa sedištem u Beogradu koja je osnovana u januaru 2002. godine i od tada je aktivna na polju omladinskog rada – kako na lokalnom, tako na nacionalnom i međunarodnom nivou. Tokom skoro dve decenije kontinuiranog postojanja, sproveli su desetine međunarodnih projekata, uključili hiljade volontera, organizovali više od stotinu različitih aktivnosti i razvili veliki broj inovativnih metodologija za neformalno obrazovanje.

Njihov celokupan rad usmeren je na neprestano unapređivanje i promociju prava mladih ljudi za koje veruju da su, kao najenergičnija i najkreativnija demografska grupa, glavni nosioci razvoja svojih lokalnih zajednica, a samim tim i društva u celini. Aktivnosti Libera usmerene su podjednako i na virtuelne i na realne aspekte potreba mladih.

Kako se udruženje Libero pokazalo kao potpuno transparentna organizacija na našoj platformi Neprofitne.rs, usledio je plavi bedž koji to potvrđuje, ali i naš razgovor sa njihovim članovima. U intervjuu sa Milošem Pavlovićem, menadžerom komunikacija UG Libero, saznali smo detalje o izazovima sa kojima se susreću, najvećim postignućima udruženja, a otkrio nam je šta smatra da je neophodno za podizanje poverenja u neprofitni sektor.  

Saznaj više

Ženski centar Užice je organizacija posvećena unapređenju prava i položaja žena u svim sferama života i rada sa posebnim osvrtom na ekonomsko osnaživanje i pružanje usluga ženama u situaciji porodičnog i partnerskog nasilja. Njihov rad se zasniva na feminističkim principima. Organizacija je osnovana 1998. godina kao rezultat inicijative 15 žena iz lokalne sredine, kako bi progovorile o realnom položaju žena i zajedničkim delovanjem doprinele aktiviranju žena u lokalnoj sredini.

Od 2015. godine, Ženski centar Užice pruža uslugu SOS telefona za žrtve porodičnog i partnerskog nasilja i jedina je takva specijalizovana usluga na teritoriji Zlatiborskog okruga. U okviru ove usluge korisnicama pružaju psihosocijalnu pomoć i podršku, pravnu pomoć, prikupljaju i obrađuju podatke u svrhu praćenja rada institucija u sferi zaštite od nasilja i javnog zagovaranja za efikasniju zaštitu. Takođe aktivno rade i sa mladima, kako bi se preveniralo rodno zasnovano nasilje, podizala svest javnosti  o fenomenu nasilja i kako bi se uticalo na osvešćivanje seoskih žena o diskriminaciji i nasilju nad ženama.

Njihov Ekonomski program ostvaruje nekoliko značajnih ciljeva: zapošljava žena iz teško zapošljivih grupa  sa posebnim akcentom na žene koje nisu konkurentne na tržištu rada i žene sa invaliditetom,  čiji potencijal nije nedovoljno prepoznat u zajednici. U okviru programa je razvijen inovativni centar za prikupljanje i reciklažu tekstila – Retex, kao odgovor na socijalne potrebe zajednice, zaštitu životne sredine i zapošljavanje žena iz teško zapošljivih i ranjivih grupa.

Sa predsednicom Ženskog centra Užice Radmilom Gujaničić, menadžerkom projekta “Retex” Marinom Tucović i koordinatorkom SOS telefona Ženskog centra Užice Vesnom Bogdanović razgovarali smo o važnosti transparentnog rada organizacija, o povezivanju sa zajednicom, a otkrile su nam na koja postignuća u svom radu su najponosnije.

Saznaj više

Kreativno afirmativnu organizaciju Parnas čini grupa entuzijasta i entuzijastkinja koji/e su se svojim znanjem, iskustvom, interesovanjima i uverenjima okupili oko zajedničkih ideja. Parnas, ime inspirisano istoimenom planinom u Grčkoj koja je simbol mudrosti, znanja i književnosti, poslužilo je ovoj organizaciji kao naziv koji oslikava vrednosti za koje se zalažu u društvu.

KAO Parnas se u okviru svojih aktivnosti zalaže za promociju građanske slobode, ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i radi na stvaranju uslova za izražavanje kritičkog stava i zahteva u odnosu na društvene fenomene. Jedna od vrednosti u njihovom svakodnevnom radu je i transparentnost, zbog čega su se na našoj platformi Neprofitne.rs predstavili kao potpuno transparentna organizacija.

Porazgovarali smo sa Marijanom Ramić, potpredsednicom Kreativno afirmativne organizacije Parnas i koordinatorkom PR tima Filmskog festivala „Uhvati film“, o čijem konceptu ćeš saznati više u ovom tekstu. Marijana nam je otkrila šta za njih znači transparentnost, koji su najveći izazovi za neprofitne organizacije u Srbiji, ali i šta smatraju da je neophodno za podizanje poverenja u neprofitni sektor.

Saznaj više

Udruženje „Živimo zajedno” osnovano je pre više od dve decenije kao odgovor na potrebe dece sa težim smetnjama u razvoju, sa ciljem da se obezbedi njihov kvalitetniji život.

Saznaj više