Neprofitna organizacija Građanske inicijative je nastala 1996. godine, kada je grupa istaknutih aktivista prepoznala potrebu da se stvori društvena, građanska baza koja podržava demokratske promene putem podučavanja građana o njihovim pravima, demokratiji i građanskom društvu.

Danas, Građanske inicijative se rukovode pravednošću, odgovornošću i aktivizmom u svom radu, a svoje aktivnosti sprovode kroz dva programa: program jačanja kapaciteta civilnog društva i program javnih politika.

Ova organizacija sa sedištem u Beogradu nedavno je osvojila plavi bedž koji potvrđuje njihovu potpunu transparentnost na Neprofitne.rs, zbog čega smo pričali sa Dragoslavom Barzut, menadžerkom programa za javne politike Građanskih inicijativa. U novom intervjuu, Dragoslava nam je rekla nešto više na temu transparentnosti u neprofitnom sektoru, njihovom povezanošću sa zajednicom i benefitima koje donosi platforma Neprofitne.rs.

Šta za vas znači transparentnost?

Dragoslava: Transparentnost u radu je jedan od najvažnijih principa kojima se mi u Građanskim inicijativama vodimo. Ona se ne odnosi samo na finansijski aspekt, i omogućavanje zainteresovanim stranama da u svakom trenutku imaju uvid u to na koji način se obezbeđuju i troše sredstva. Nama je važna i transparentnost u donošenju odluka i određivanju pravaca delovanja. Smatramo da je takav sveobuhvatan pristup transparentnosti jedini način da odgovorno i participativno utičemo na zajednice čiji su nam interesi na prvom mestu.

Protestni skup „Za naša prava“ povodom Međunarodnog dana ljudskih prava 10. decembra

Kako ste povezani sa zajednicom?

Dragoslava: Građanske inicijative svoje delovanje organizuju kroz dva programa: jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i program javnih politika. Ova se dva programa međusobno prožimaju i nadopunjuju. Naša zajednica u velikoj meri su same organizacije civilnog društva, neformalne grupe i iniciajtive kojima omogućavamo pristup svim našim resursima, uključujući i podržavanje kroz grantove i organizovanje edukacija o organizacionom razvoju. U okviru programa javnih politika pratimo rad različitih nacionalnih i lokalnih nadležnih organa i tela, zastupajući interese građana i građanki ove zemlje u ostvarivanju svojih prava. Pored toga, Građanske inicijative koordinišu različitim mrežama i nastoje u svom svakodnevnom radu da povezuju aktere iz različitih oblasti kako bi se postojeći resursi civilnog sektora koristili u što većem kapacitetu.

Na koja postignuća ste najponosniji?

Dragoslava: Građanske inicijative prosečno u toku jedne godine pruže blizu 500 usluga organizacijama civilnog društva (administrativno-pravnih, različitih vidova savetovanja u svim oblastma od značaja za rad i delovanje organizacija civilnog društva). Pored toga, Resurs centar svake godine organizuje oko 60 treninga, informativnih sesija, kao i sesija tehničke asistencije organizacijama i neformalnim grupama koje pokrivaju širok spektar tema koje su značajne za razvoj i izgradnju kapaciteta civilnog društva u Srbiji.

Naš najveći uspeh je što nas organizacije i neformalne grupe ali i pojedinci i pojedinke, prepoznaju kao pouzdanog partnera koji može da doprinese ostvarivanju njihovih ciljeva ili rešavanju trenutnih izazova sa kojim se susreću.  

Osmomartovski marš u Beogradu, 2022.

Koji su najveći izazovi sa kojima se susreću neprofitne organizacije u Srbiji?

Dragoslava: Postoje interni i eksterni izazovi sa kojima se neprofitni sektor u Srbiji danas, možemo reći više nego inače, suočava. Usled autoritativnog i zatvorenog sistema koji kreira aktuealna vlast, prisutni su svakodnevni pristisci na naš red koji uzrokuju sužen prostor za delovanje civilnog sektora. U takvim uslovima, umrežavanje i solidarnost u sektoru su politike koje nam mogu omogućiti da i pod ovakvim okolnostima obavljamo korektivnu ulogu u društvu. Svakako da ovaj eksterni izazov utiče i na otežano razvijanje i negovanje same organizacione kulture neprofitnog sektora. Otuda, jedan od najvećih problema i dalje ostaje održivost inicijativa i organizacija. Često je najteže obezbediti kontinuiranost i konzistentnost u radu različitih inicijativa i organizacija.

Na koje sve načine pokazujete transparentnost u radu?

Dragoslava: Pored toga što su na sajtu Građanskih inicijativa dostupni finansijski i narativni izveštaji o sprovedenim aktivnostima, Građanske inicijative uporno i konstantno informišu svoju zajednicu o relevantnim dešavanjima u sektoru, trendovima ali i motivišu i uključuju u svoj rad tražeći povratne informacije i osnažujući preuzimanje odgovornosti za razvoj nekog boljeg i drugačijeg društva. Sve to rezultira većim angažovanjem zajednice u ostvarivanju zajedničkih ciljeva: ostvarivanje vladivina prava, jednak pristup pravdi, jednak tretman u pružanju uslugama i zalaganje za demokratske vrednosti.

Koji su benefiti koje platforma Neprofitne.rs donosi za neprofitni sektor u Srbiji?

Dragoslava: Jedan od najvećih izazova sa kojim se organizacije civilnog društva nose je nedovoljna povezanost sa zajednicom i nepostojanje kapaciteta za njeno omasovljavanje. To se dešava zbog nedostatka poverenja u neprofitni sektor. Razlozi za to su broji, od targetiranja sektora od strane provladinih medija do različitih predrasuda ali i nepoznavanja onoga čime se neprofitni sektor bavi, odnosno njegove uloge u društvu. Većina građana i građanki nedovoljno je upućena u to čime se organizacije civilnog društva zaista bave. Upravo je rad platforme Neprofitne.rs tu važan, za uspostavljanje poverenja u neprofitni sektor kod građana i građanki i podržavanje kulture preuzimanja odgovornosti za zajednicu.

Šta mislite da je potrebno uraditi za podizanje transparentnosti u radu organizacija i poverenja u sektor?

Dragoslava: Ono što bi trebalo uraditi dobrim se delom oslanja na misiju i viziju platforme Neprofitne.rs. Osnaživanje inicijativa i organizacija da svoj glas podižu, da stoje iza njega i da uključuju druge na temelju zajedničkih vrednosti, među kojima transparentnost u radu i odlučivanju kao princip, ima najvažniju ulogu, zajednički je zadatak svih nas. Vremena u kojima je bilo dovoljno doći do toga kuda idemo i šta radimo, zamenila su vremena u kojima je najvažnije to kako to radimo.