Interview | Page 2 | Giving Balkans

Blog

Бидејќи Ковид-19 вирусот е сè уште присутен во нашите животи, ги прегледавме непрофитните организации од регионот, кои ни објаснија во 2020 и 2021 година како пандемијата влијаела на нивната работа, секојдневни активности и општо нивните животи.

Можно е некои од нивните системски приспособувања на новите околности да ги инспирираат другите организации кои ќе се сретнат со овој текст да осмислат нови начини или да применат некои од постоечките примери во нивните програмски активности.

Во денешниот текст ќе можете да се запознаете со некои од истакнатите организации од Западен Балкан и нивните методи на прилагодување кон новото нормално.

Read More

Интервјуата со многу непрофитни организации низ Западен Балкан во текот на тековната и претходната година ни дадоа малку појасен увид за тоа како тие се справуваат со последиците од пандемијата. Како изгледаат нивните редовни активности? Како продолжија со реализацијата на нивните програми? Колку имаше потреба да се премине од физичкиот во онлајн свет без да се прекинат многуте форми на поддршка што им ги даваат на своите корисници?

Некои од одговорите ќе ги најдете во овој текст, каде што Здружението Мост од Хрватска, Жене Бара од Црна Гора, КРИК од Северна Македонија и Мрежата на жените на Косово ни овозможија да научиме некои од примерите на практики кои се користат во регионот, како и начини за прилагодување на новите правила на пандемијата со Ковид-19.

Read More

Коронавирусот имаше (и сè уште има) огромно влијание врз секој од нас, а секое живо суштество има различни механизми за справување со него. Истото е случај и со непрофитните организации - секоја со уникатни искуства надминувајќи ги пречките и прилагодувајќи се на новите пандемски околности.

Затоа издвоивме дополнителни четири примери на непрофитни организации и здруженија од Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Србија. Нашите неодамнешни интервјуа открија како пандемиската криза влијаела на нивната работа во изминатите две години и како нивниот колектив се променил.

Read More