Giving Balkans | Powered by Catalyst Balkans

Kosovo daruje 2022: Izveštaj o stanju filantropije

Divider text here
Catalyst Balkans prati stanje u oblasti filantropije na Kosovu i Zapadnom Balkanu od 2013. godine. Ovaj izveštaj je sproveden u okviru Programa građanskog angažovanja, koji sprovodi Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF) u partnerstvu sa Agencijom Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID) na Kosovu. Catalyst Balkans je partner KCSF-a u realizaciji ove aktivnosti.

Otkrijte stanje filantropije na Kosovu tokom 2022. godine i načine na koji su građani, organizacije i kompanije podržali društveno dobro ili saznajte više o našoj metodologiji ovde

UKUPNA ZABELEŽENA DAVANJA

3,455,000 EUR

Zabeležena suma

920

# instanci doniranja

1.9 EUR

donirano po glavi stanovnika

Godina 2022. je bila ključna godina u širenju filantropskog ekosistema na Kosovu. Preko 3,45 miliona evra davanja zabeleženo je u okviru 920 pojedinačnih instanci doniranja.
Trendovi davanja su varirali, uz povremena značajna povećanja. Ovi skokovi se mogu pripisati humanitarnim krizama, kao što su zemljotres u Albaniji 2019. godine i pandemija bolesti COVID-19 2020. godine. U 2020. godini zabeležen je najviši nivo davanja, praćen padom u 2021. godini.
 
Međutim, 2022. godine zabeleženo je znatno povećanje davanja. Ovaj porast filantropije je pretežno usmeren na smanjenje siromaštva. Smatramo da razlozi za to mogu biti negativni ekonomski trendovi, uključujući niže projekcije BDP-a za 2022. godinu i visoku stopu inflacije. 


TRENDOVI DAVANJA


Trendovi davanja pokazuju povećanje od 33% u poređenju sa vrednošću donacija zabeleženih u 2021. godini. Ne računajući davanja u vezi sa pandemijom bolesti COVID-19 u 2020. godini, zabeležena vrednost i broj donacija dostigli su najviši nivo na Kosovu od kada je Catalyst Balkans počeo da prati stanje u oblasti filantropije 2013. godine. Zabeležena vrednost davanja iznosila je 1,9 evra po glavi stanovnika Kosova.


OBLASTI


Ispostavilo se da davanja za smanjenje siromaštva predstavljaju najčešću oblast za koju su donatori davali u 2022. godini – prisutno je povećanje sa 13,2% svih donacija u 2021. godini na 55,9% ukupnih donacija u 2022. godini. Ostale ključne oblasti u 2022. godini obuhvatale su zdravstvo (10,5%), podršku marginalizovanim grupama (9,2%) i obrazovanje (8,5%). Sezonska davanja činila su 11,7% svih davanja.
 
Donacije u svrhe smanjenja siromaštva prvenstveno su bile usmerene na jednokratnu humanitarnu pomoć, kao što su paketi hrane i stambeno zbrinjavanje za socijalno ugrožene građane. 
Saznajte više


DONATORI


Građani (masovno davanje od strane određenog broja anonimnih donatora) predstavljali su primarni tip donatora u 2022. godini, sa 33,6% instanci doniranja. Poznati pojedinci bili su drugi najčešći tip donatora (29,7%). To znači da su 63,3% instanci doniranja zabeleženih u 2022. godini činile donacije pojedinaca. 

Davanja od strane donatora iz dijaspore variraju kada je reč o tipovima donacija, a čine 18,3% svih donacija. 
SAZNAJTE VIŠE


PRIMAOCI


Ispostavilo se da su neprofitne organizacije (organizacije civilnog društva i fondacije) najčešći primalac donacija u 2022. godini (53,6% u 2022. godini; 25,2% u 2021. godini), a zamenile su mesto sa pojedincima i porodicama, koji su bili vodeći primaoci u 2021. godini (39,3% u 2022; 54,1% u 2021. godini). Na ovaj način se promenio trend iz prethodnih nekoliko godina, kada je većina donacija davana direktno pojedincima i porodicama u nevolji.
 
U 2022. godini bilo je manje donacija usmerenih preko vlasti i javnih ustanova.
SAZNAJTE VIŠE


KRAJNJI KORISNICI


Ekonomski ugroženi građani bili su grupa krajnjih korisnika koju je filantropska zajednica na Kosovu najčešće podržavala 2022. godine, sa više od 65,4% svih evidentiranih donacija. Ovaj veliki procenat u skladu je sa velikim brojem kampanja organizovanih za smanjenje siromaštva tokom 2022. godine.
 
U poređenju sa 2021. godinom, povećanje procenta instanci doniranja upućenih direktno ekonomski ugroženim građanima praćeno je smanjenjem donacija u korist stanovništva pojedinih lokalnih zajednica.
SAZNAJTE VIŠE


NAMERAVANI EFEKTI DAVANJA


Prilikom analiziranja upotrebe donacija od strane primalaca, Catalyst Balkans kategorizuje davanja na osnovu nameravanih efekata na sledeći način: davanja za podršku jednokratnim humanitarnim potrebama ili za rešavanje strateških potreba koje imaju dugoročni uticaj.
 
U 2022. godini, nakon trenda iz prethodnih godina kada je davanje više bilo usmereno na strateške potrebe, došlo je do značajnog zaokreta ka davanju usmerenom na humanitarnu pomoć, koje čini 81,3% svih davanja. Ovo je bio najveći procenat davanja za kratkoročne efekte koji je zabeležio Catalyst Balkans od 2013. godine, kada je praćenje počelo. Ovaj preokret u trendu je prvenstveno posledica velikog broja donacija za potrebe smanjenja siromaštva 2022. godine.
SAZNAJTE VIŠE


GEOGRAFSKA DISTRIBUCIJA DAVANJA

U 2022. godini najveći udeo dobrotvornih akcija (35%) bio je usmeren na region Prizrena, suprotno dosadašnjem trendu gde je podrška najviše bila fokusirana na Prištinu. Povećanje u donacijama za region Prizrena bilo je u korelaciji sa povećanjem broja humanitarnih kampanja za smanjenje siromaštva, koje su pokrenule organizacije sa ograncima u Prizrenu. Mitrovica je bila drugi region sa najviše podrške (25,4%), a zatim sledi Priština (20,7%).
Pogledajte info-grafik da biste videli podatke u vezi sa davanjima na Kosovu u 2022. godini.
Ovaj izveštaj je omogućen velikodušnom podrškom američkog naroda preko Agencije Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Catalyst Balkans i ne odražavaju nužno stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Država.

usaid logo

catalyst logo

Vesti o davanjima

Pogledajte naš dnevni izbor najinspirativnijih vesti o davanjima na Zapadnom Balkanu.

Blog

Pročitajte naše nedeljne savete, uspešne priče i najbolje prakse za neprofitni sektor.

Intervjui

Pročitajte naše nedeljne savete, uspešne priče i najbolje prakse za neprofitni sektor.