Trendovi u pogledu grupa korisnika davanja na Kosovu – 2015–2022. 

Ključne grupe krajnjih korisnika 2018–2022. godine – preuzmite info-grafik u PDF formatu

Grupe korisnika koje su primale podršku od domaćih organizacija u 2022. godini 

U 2022. godini, 65,4% svih instanci doniranja (i 47,3% zabeleženog iznosa) na Kosovu bilo je usmereno na ekonomski ugrožene osobe. Visok nivo davanja namenjen ovoj konkretnoj grupi predstavlja nastavak trenda koji je počeo 2020. godine. Takođe je u skladu sa društveno-ekonomskim trendovima i većom prehrambenom nesigurnošću i inflacijom na Kosovu u ovom periodu. 

Druge ključne grupe korisnika u 2022. godini obuhvataju korisnike usluga lokalne zajednice (10% instanci doniranja i 4,4% doniranog iznosa) koji su imali koristi od poboljšanja lokalnog okruženja u zajednici, kao i osobe sa zdravstvenim problemima (9,0% instanci doniranja donacija i 13,7% doniranog iznosa). 

Važno je napomenuti da je učestalost instanci doniranja usmerenih na opštu populaciju na Kosovu u 2022. godini bila 2,5%, dok je vrednost donacija dostigla 24,8% ukupnog doniranog iznosa. Ovaj trend je rezultat davanja namenjenih podršci kosovskom Fondu za bezbednost u 2022. godini. 

Korisnici u 2022. godini – preuzmite info-grafik u PDF formatu 

Kako su različiti tipovi donatora podržali grupe korisnika 

Masovna davanja građana bila su primarni izvor davanja za ekonomski ugrožene osobe i osobe sa zdravstvenim problemima. U više od polovine svih instanci doniranja za osobe sa zdravstvenim problemima i u više od trećine instanci doniranja za ekonomski ugrožene osobe, masovne kampanje bile su izvor sredstava. 

Poznati pojedinci bili su donatori u 57,6% svih akcija namenjenih korisnicima usluga lokalne zajednice. Ove akcije su uglavnom obuhvatale donacije donatora iz dijaspore za stipendije namenjene studentima iz određenih gradova ili zajednica. 

Tokovi davanja od donatora do korisnika – preuzmite info-grafik u PDF formatu 

Nameravani efekti davanja ključnim grupama krajnjih korisnika  

Ispitivanje načina na koji se donirana sredstva koriste pruža uvid u to da li će određena donacija imati kratkoročni uticaj na rešavanje pojavnih oblika problema ili strateški uticaj na rešavanje korena problema. 

U 2022. godini, 96% sredstava namenjenih za podršku ekonomski ugroženim osobama iskorišćeno je za rešavanje njihovih direktnih potreba i pružanje humanitarne pomoći, podrške u hrani ili drugih kratkoročnih oblika podrške koji bi privremeno rešili problem. Više od 78% sredstava namenjenih osobama sa zdravstvenim problemima iskorišćeno je za kratkoročna rešenja, a samo 13% sredstava je iskorišćeno za postizanje dugoročnih rezultata u zdravstvu i za dobrobit ljudi. 

Strateški oblici davanja bili su češći u donacijama koje su bile namenjene osobama sa invaliditetom (31% instanci doniranja je imalo stratešku namenu), posebno kada su korisnici usluga lokalne zajednice (67,4% instanci doniranja) imali koristi od donacije. 

Korisnici prema nameravanim efektima u 2022. godini – preuzmite info-grafik u PDF formatu 

Primeri davanja 

Podrška za žene i devojke iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana

Nevladina organizacija „Sakuntala” je uspešno prikupila 850 evra u kampanji na platformi za grupno finansiranje (eng. crowdfunding) Kosova ideas za svrhe obezbeđivanja stručne obuke za žene i devojke iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana. Petomesečnu obuku organizovao je Institut Yunus Emre u Prizrenu sa ciljem da se unapredi ekonomski razvoj žena i devojaka Romkinja u opštini Prizren, kao i da se promovišu tradicionalne rukotvorine. 

#EcPërMua (#WalkForMe)

U junu 2022. godine, koristeći hešteg #EcPërMua (#WalkForMe), Udruženje „SOS Fshatrat e Fëmijëve” sa Kosova organizovalo je regionalnu kampanju #IT4SOS u saradnji sa Udruženjem za informacione i komunikacione tehnologije Kosova. Cilj akcije je bilo prikupljanje sredstava za podršku deci bez roditeljskog staranja. Inicijativi su se odazvale razne kompanije kao što su Raiffeisen banka, NLB banka, ProCredit banka, 3CIS JSC, Appstellar, Global CT Digital Kosovo. Prikupljeno je ukupno 12.500 evra. 

Donacija 100 računara

Udruženje građana iz dijaspore „Naim Fasheri LAPSH” iz Švajcarske doniralo je 100 računara zajedno sa potrebnim dodacima gimnaziji „Vëllezërit Frashëri” u Lipljanu. Vrednost donacije bila je 30.000 evra.  

Više o stanju filantropije na Kosovu 2022. godine: 

Ovaj izveštaj je omogućen velikodušnom podrškom američkog naroda preko Agencije Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Catalyst Balkans i ne odražava nužno stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Država.

Program građanskog angažovanja na Kosovu je petogodišnja inicijativa koju sprovodi Kosovska fondacija civilnog društva (KCSF) u partnerstvu sa Agencijom Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID).


Naslovna fotografija: pexels.com