Istorijski gledano, direktno davanje pojedincima i porodicama bilo je najčešći način za ostvarivanje filantropije. Međutim, ovaj trend se promenio 2022. godine, kada je većina (53,6%) donacija usmerena na neprofitne organizacije, dok je samo 39,5% donacija dato direktno pojedincima i porodicama. 

Trendovi u pogledu primalaca 2018–2022.– preuzmite info-grafik u PDF formatu 

Dok je davanje lokalnim i nacionalnim vlastima i javnim institucijama (školama, zdravstvenim klinikama, domovima kulture itd.) doživelo svoj vrhunac 2020. godine tokom krize zbog bolesti COVID-19, smanjenje u 2021. i 2022. godini dovelo je davanja ovim tipovima primalaca na nivoe koji su čak i niži od onih pre pandemije bolesti COVID-19. To je posebno slučaj sa davanjem javnim ustanovama, koje su prvi put u 2022. godini zabeležile jednocifren nivo, odnosno samo 3,2% svih donacija. 

Tokovi davanja od donatora do primalaca 2022. godine – preuzmite grafikon u PDF formatu 

Davanja neprofitnim organizacijama 

Pod pojmom neprofitne organizacije Fondacija Katalist podrazumeva sledeće vrste organizacija: domaće organizacije civilnog društva, strane organizacije, udruženja građana iz dijaspore, privatne fondacije i korporativne fondacije. U 2022. godini davanje je evidentirano samo domaćim organizacijama civilnog društva i privatnim fondacijama na Kosovu. 

Distribucija davanja po tipu primalaca 2022. godine (%  akcija davanja) – preuzmite info-grafik u PDF formatu 

Neprofitne organizacije su se istakle kao primarni primalac na Kosovu 2022. godine, sa 53,6% svih donacija. Davanje domaćim organizacijama civilnog društva činilo je 50,2% svih donacija, a najčešći primaoci su Udruženje „Jetimët e Ballkanit”, Humanitarno udruženje „Bereqeti”, Udruženje za osobe sa Daunovim sindromom Kosovo i „Akcija za majke i decu”. 

Donacije privatnim fondacijama činile su 3,4% svih instanci doniranja u 2022. godini.

Distribucija davanja po tipu primalaca 2022. godine (% donirane sume) – preuzmite info-grafik u PDF formatu 

Davanja državi 

Davanja državnim ustanovama, uključujući lokalne i nacionalne vlasti i zdravstvene, obrazovne, kulturne i socijalne ustanove, činilo je znatno manji udeo donacija u 2022. godini. Od svih donacija, 3,2% je bilo usmereno na ustanove različite vrste, a 3,6% je upućeno vlastima. Međutim, značajna vrednost donacija – skoro četvrtina ukupno evidentiranog iznosa, bila je namenjena Fondu za bezbednost Ministarstva odbrane Kosova. 

Među javnim ustanovama koje su u 2022. godini dobile privatnu filantropsku podršku, primaoci su najčešće bile zdravstvene ustanove, zatim obrazovne i socijalne ustanove i, na kraju, ustanove kulture. 

Davanja državi u 2022. godini – preuzmite infografik u PDF formatu

Primeri davanja

Fond za bezbednost

Ministarstvo odbrane Kosova otvorilo je Fond za bezbednost da bi obezbedilo mere podrške u potencijalno kriznim vremenima. Najistaknutiji donatori Fonda bili su pojedinačni donatori, kao što su državni zvaničnici, preduzetnici i umetnici, kao i kompanije i udruženja. Ukupan evidentirani iznos prikupljenih donacija za Fond za bezbednost u 2022. godini bio je oko 838.600 evra. 

Bunar za osnovnu školu Hasan Priština 

Humanitarno udruženje „Bereqeti” iz Glogovca, u saradnji sa predsednikom Veća Islamske zajednice u Glogovcu, najavilo je otvaranje bunara za osnovnu školu „Hasan Priština” u selu Lapušnik. Već postojeći bunari u krugu škole više nisu obezbeđivali vodu za piće, pa je bilo potrebno hitno rešenje. Susedni zemljoposednik, Jeton Rahim Tači, za kopanje bunara ustupio je svoju zemlju na korišćenje. 

Medicinska oprema i uređaji za GCPM

Nevladina organizacija ASB donirala je 11.500 evra za kupovinu neophodne medicinske opreme i aparata za Glavni centar porodične medicine (GCPM) pri Zdravstvenoj upravi u Mitrovici. 

Više o stanju filantropije na Kosovu 2022. godine: 

Ovaj izveštaj je omogućen velikodušnom podrškom američkog naroda preko Agencije Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Catalyst Balkans i ne odražava nužno stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Država.

Program građanskog angažovanja na Kosovu je petogodišnja inicijativa koju sprovodi Kosovska fondacija civilnog društva (KCSF) u partnerstvu sa Agencijom Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID).


Naslovna fotografija: usplash.com