Upotreba donacija može se kategorisati na osnovu nameravanog efekta donacije na problem u čijem rešavanju nastoji da pomogne. Shodno tome, upotreba donacija se kategoriše kao jednokratna ili dugoročna. Dugoročne donacije se odnose na podršku koja korisnicima treba da pruži strateška rešenja za njihove probleme, dok jednokratna podrška ima kratkoročni efekat i rešava pojavne oblike problema, ali ne i osnovni uzrok. 

Trend u pogledu nameravanih efekata donacija 2018–2022. – preuzmite infografik u PDF formatu 

Tokom poslednjih osam godina zabeležen je porast, a zatim i pad relevantnih nivoa strateškog davanja, koji se kreće od čak 43,6% u 2019. godini do čak 15,5% zabeleženih u 2022. godini. Nivo strateškog davanja ne predstavlja indikaciju kvaliteta filantropskog davanja, već je više odraz socio-ekonomskih uslova u zemlji i dostupnosti resursa za istovremeno postizanje i kratkoročnih i dugoročnih uticaja. 

Pregled kratkoročnih efekata davanja u 2022. godini

Davanje sa kratkoročnim efektom na Kosovu činilo je 81,3% svih instanci doniranja i 65,4% ukupnog iznosa donacija u 2022. godini. 

Od donacija sa kratkoročnim efektom, 33,2% su činile isporuke humanitarne pomoći (hrana, novac i roba pojedincima i porodicama). Potrošna roba je činila 31% svih donacija sa kratkoročnim efektom, dok je stambeno zbrinjavanje činilo 26,6% ukupnog broja. Na lečenja je išlo 9,2% ukupnih davanja sa kratkoročnim efektom na Kosovu. 

Struktura kratkoročnih davanja na Kosovu 2022. godine (% doniranog iznosa) – preuzmite infografik u PDF formatu 

Kad je reč o vrednosti donacija, najveći procenat (41%) izdvojen je za obezbeđivanje stambenog zbrinjavanja, a zatim 11,9% za lečenje.  

Struktura kratkoročnih davanja na Kosovu 2022. godine (% akcija davanja) – preuzmite infografik u PDF formatu 

Pregled dugoročnih efekata davanja u 2022. godini  

Strateško davanje, tj. davanje sa dugoročnim efektom može se podeliti prema različitoj upotrebi donacija, uključujući kupovinu opreme, obezbeđivanje stipendija ili školarina, pružanje usluga i kapitalne investicije. 

Davanje sa dugoročnim efektom činilo je 15,5% instanci doniranja i 29,3% doniranog iznosa u 2022. godini. Najčešća upotreba donacija bila je nabavka opreme (46,2% instanci doniranja), a zatim stipendije (37,8%). 

Struktura dugoročnih davanja na Kosovu 2022. godine (% doniranog iznosa) – preuzmite infografik u PDF formatu 

Međutim, kad je reč o doniranom iznosu, 97,5% donacija sa dugoročnim efektom bilo je u vidu opreme. Primeri donacija opreme u 2022. godini uključuju obrazovnu opremu (laptopovi, računari, monitori), medicinsku opremu (bolnički kreveti, vozila hitne pomoći, dijagnostički aparati) i adaptivnu opremu za osobe sa invaliditetom. 

Struktura dugoročnih davanja na Kosovu 2022. godine (% akcija davanja) – preuzmite infografik u PDF formatu 

Nameravani efekti davanja po tipovima primalaca  

Više od 43% svih strateških davanja u 2022. godini bilo je usmereno na pojedince i porodice kao primaoce, sa primarnom upotrebom donacija za stipendije. 

Skoro 59% davanja sa kratkoročnim efektom išlo je preko neprofitnih organizacija u 2022. godini, a primarna upotreba donacija bila je za lečenje i obezbeđivanje potrošne robe. 

Nameravani efekti davanja po tipu primalaca u 2022. godini – preuzmite infografik u PDF formatu 

Upotreba donacija po tipu primalaca

Svih 100% stipendija i 65,3% humanitarne podrške dato je direktno pojedincima i porodicama. 

Ukupno 88,9% donacija za usluge, 72,4% za potrošnu robu, 71,0% donacija za lečenja i 68,3% donacija za stambeno zbrinjavanje dato je neprofitnim organizacijama da bi ih programirale i dodelile krajnjim korisnicima, a ne direktno krajnjim korisnicima. 

Upotreba donacija prema primaocima 2022. godine – preuzmite infografik u PDF formatu

Primeri davanja 

Donacija 122 kreveta i pomoćne opreme

Uz podršku različitih donatora, Udruženje „Jetimët e Ballkanit” podelilo je 122 kreveta i pomoćnu opremu, koja obuhvata invalidska kolica, štake, hodalice i opremu za fizioterapiju, opštini Kačanik i udruženjima „Heroinat” i „Handikos Suva Reka”. 

Humanitarna kuhinja

Januz Mustafa, taksista iz Uroševca, otvorio je humanitarnu kuhinju povodom Ramazana. Sredstva potrebna za obezbeđivanje obroka – oko 120 evra za svaki obrok – Januz je prikupio uz pomoć porodice i prijatelja. Zahvaljujući radu humanitarne kuhinje, tokom meseca Ramazana svakodnevno je obezbeđivan obrok za oko šezdeset socijalno ugroženih porodica iz Uroševca. 

Više o stanju filantropije na Kosovu 2022. godine: 

Ovaj izveštaj je omogućen velikodušnom podrškom američkog naroda preko Agencije Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Catalyst Balkans i ne odražava nužno stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Država.

Program građanskog angažovanja na Kosovu je petogodišnja inicijativa koju sprovodi Kosovska fondacija civilnog društva (KCSF) u partnerstvu sa Agencijom Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID).


Naslovna fotografija: unsplash.com