Në epokën e sotme dixhitale, organizatat e shoqërisë civile (OShC) dhe mbledhësit e fondeve kanë qasje në mjete dhe teknologji të ndryshme inovative, përmes të cilave mund të revolucionarizojnë mënyrën se si ata punojnë me donatorët, si maksimizojnë përpjekjet e tyre për mbledhjen e fondeve dhe si e zgjerojnë ndikimin e tyre. Një mjet i tillë i fuqishëm është Inteligjenca Artificiale (IA). Që nga drejtimi i operacioneve deri te personalizimi i përvojave të donatorëve, IA ka potencialin të transformojë peizazhin e mbledhjes së fondeve.

Sipas Shoqatës së Profesionistëve të Mbledhjes së Fondeve (Association of Fundraising Professionals (AFP)), organizatat të cilat për mbledhjen e fondeve adoptojnë IA në strategjitë e tyre përjetojnë përmirësime të rëndësishme në treguesit kryesorë të performancës. Një studim i tyre zbuloi se OShC-të të cilat përdorin teknologjitë e IA, kanë arritur një rritje mesatare prej 41% në normat e mbajtjes së donatorëve si dhe një rritje prej 28% në normat e konvertimit të donacioneve në krahasim me organizatat të cilat nuk përdorin IA.

Në këtë blog, ne do të eksplorojmë se si mund të përdorni IA për të shtuar përpjekjet tuaja për mbledhjen e fondeve, si dhe të ofrojmë këshilla dhe truqe praktike për t'ju ndihmuar që t’ja filloni.

Shfrytëzoni fuqinë e të dhënave

IA zhvillohet nga të dhënat dhe në këtë mënyrë e bënë thelbësore mbledhjen dhe analizimin e informacionit të donatorëve. Për të konsoliduar të dhënat, filloni duke integruar platformat tuaja për mbledhjen e fondeve, sistemet CRM (sistemet e Menaxhimit të Mardhënieve me Konsumatorë) dhe kanalet e mediave sociale. Kjo pamje e unifikuar do t'ju mundësojë të fitoni njohuri mbi preferencat e donatorëve, sjelljen dhe modelet e dhënies, duke ju fuqizuar që të krijoni strategji të personalizuara për mbledhjen e fondeve.

Çfarë mund të bëni?

Përdorni mjete analitike të fuqizuara nga IA për të zbuluar në mënyrë efektive trendet e vlefshme të donatorëve dhe për të segmentuar audiencën tuaj. Kjo do t'ju lejojë të përshtatni fushatat tuaja të mesazheve, apeleve dhe mbledhjes së fondeve për segmente specifike të donatorëve, duke rritur shanset tuaja për sukses.

Për shembull, (OShC) Charity: Water përdori IA dhe analitikën e të dhënave për të optimizuar fushatat e saj për mbledhjen e fondeve. Duke analizuar të dhënat e donatorëve të mëparshëm, ata identifikuan karakteristikat dhe sjelljet kryesore të mbështetësve të tyre më të zellshëm, duke iu mundësuar atyre që të synojnë (targetojnë) individë të ngjashëm përmes apeleve të personalizuara. Si rezultat, ata rritën ndjeshëm normat e tyre të konvertimit të donacioneve si dhe të ardhurat e përgjithshme nga mbledhja e fondeve.

Personalizoni përvojat e donatorëve

IA mund t'ju ndihmojë që donatorëve tuaj të ju ofroni përvoja shumë të personalizuara, duke nxitur kështu lidhje më të thella dhe angazhim afatgjatë. Duke shfrytëzuar ““chatbot””-et (robotët e bisedave) e IA ose asistentët virtualë, ju mund që në kohë reale të ofroni përgjigje të personalizuara ndaj kërkesave dhe mbështetjes së donatorëve, duke siguruar një rrugëtim të pandërprerë me donatorët.

Si mund ta zbatoni këtë në punën tuaj?

Zbatoni/përdorni “chatbot” në faqen tuaj të internetit dhe platformat e mediave sociale për të trajtuar pyetjet e zakonshme, për të ofruar sugjerime për donacione dhe për të dhënë përgjigje të menjëhershme. Përdorni algoritmet e IA për të kuptuar ndërveprimet dhe preferencat e donatorëve, duke ju lejuar që të jepni përmbajtje dhe rekomandime të personalizuara të cilat rezonojnë me të gjithë.

Mësoni nga DonorsChoose.org, një OShC e fokusuar në arsim, e cila zbatoi një “chatbot” të fuqizuar nga IA për të rritur angazhimin e donatorëve. “chatbot” ndërveproi me donatorët, duke bërë pyetje në lidhje me interesat dhe pasionet e tyre dhe përdori algoritme të IA për të sugjeruar projekte specifike në përputhje me preferencat e tyre. Kjo qasje e personalizuar çoi në rritjen e kënaqësisë së donatorëve dhe norma më të larta të konvertimit.

Optimizoni fushatat për mbledhjen e fondeve

IA mund t'ju ndihmojë të rregulloni fushatat tuaja për mbledhjen e fondeve për të pasur një ndikim maksimal. Duke përdorur algoritme të mësimit të makinës (machine-learning) në kohë reale, mund të parashikoni sjelljen e donatorëve, të identifikoni modelet si dhe të optimizoni fushatat tuaja. Kjo qasje e drejtuar nga të dhënat ju lejon të shpërndani burime në mënyrë efikase dhe të identifikoni strategjitë më efektive për të arritur qëllimet tuaja për mbledhjen e fondeve.

Si mund të jetë kjo e dobishme për organizatën tuaj?

Përdorni algoritmet e IA për të analizuar të dhënat historike të donatorëve dhe për të identifikuar faktorët kryesorë që nxisin fushata të suksesshme. Shfrytëzojeni këtë njohuri për të optimizuar mesazhet, kohën dhe kanalet tuaja për fushatat e ardhshme. Eksperimentoni me mjete të fuqizuara nga IA të cilat ofrojnë rekomandime dhe njohuri për optimizimin e fushatës bazuar në analizën e të dhënave në kohë reale.

Edhe një herë, ne do të përdorim DonorsChoose.org si shembull. Organizata përdori algoritme të mësimit të makinës për të analizuar miliona pika të të dhënave nga fushatat e tyre të mëparshme. Duke identifikuar modelet dhe duke parashikuar sjelljen e donatorëve, ata optimizuan strategjitë e tyre të fushatës. Si rezultat, ata rritën angazhimin e donatorëve të tyre dhe arritën një fushatë rekorde për mbledhjen e fondeve, duke tejkaluar qëllimet e tyre fillestare.

Identifikimi i donatorëve të ardhshëm

Inteligjenca artificiale mund t'ju ndihmojë të identifikoni donatorët e mëdhenj potencialë dhe të ndërtoni raporte më të forta. Duke përdorur analitikën parashikuese dhe algoritme të IA, ju mund të analizoni sasi të mëdha të dhënash për të identifikuar individë që kanë më shumë gjasa për të mbështetur kauzën tuaj në një nivel më të lartë.

Çfarë mund të bëni në praktikë?

Përdorni mjete kërkimore për perspektivat e fuqizuara nga IA që shfrytëzojnë treguesit e pasurisë, analizën e rrjeteve sociale dhe interesat filantropike për të identifikuar donatorët e mëdhenj potencialë. Këto mjete mund t'ju kursejnë kohë dhe përpjekje duke automatizuar procesin e identifikimit të mundshëm dhe duke ofruar njohuri të vlefshme për kapacitetin dhe prirjen e klientëve tuaj për të dhuruar.

Një shembull i përdorimit të IA për identifikimin e donatorëve të ardhshëm është Fondacioni Michael J. Fox (The Michael J. Fox Foundation), i cili është i përkushtuar për të gjetur një kurë për sëmundjen e Parkinsonit. Fondacioni përdori mjete kërkimore të fuqizuara nga IA për të identifikuar donatorët e mundshëm kryesorë. Duke analizuar treguesit e pasurisë, lidhjet me kauzën dhe interesat filantropike, ata identifikuan individë të cilë janë më të prirur për të dhënë kontribute domethënëse. Kjo u mundësoi atyre të fokusonin përpjekjet e tyre në kultivimin e marrëdhënieve me këta donatorë të mundshëm, gjë e cila ka rezultuar në donacione të konsiderueshme që mbështetën iniciativat e tyre kërkimore.

Përmirësimi i administrimit të donatorëve

IA mund të jetë jetike në përmirësimin e administrimit të donatorëve dhe kultivimin e marrëdhënieve afatgjata. Duke përdorur algoritmet e IA, ju mund të automatizoni komunikimin e personalizuar, mirënjohjen dhe përpjekjet për njohje, duke siguruar që donatorët të ndihen të vlerësuar dhe të angazhuar gjatë gjithë rrugëtimit të tyre me organizatën tuaj.

Si të përmirësoni administrimin e donatorëve duke përdorur IA?

Zbatoni sisteme të udhëhequra nga IA të cilat bëjnë automatizimin e emaileve të personalizuara falënderuese, letrave të mirënjohjes dhe përditësimeve të progresit për donatorët. Përdorni “chatbot” të IA për të ofruar përditësime në kohë reale mbi ndikimin e kontributeve të tyre dhe për t'iu përgjigjur çdo pyetjeje që mund të kenë. Duke përdorur inteligjencën artificiale, ju mund të përshkallëzoni përpjekjet tuaja për administrimin e donatorëve duke ruajtur një kontakt të individualizuar.

Merrni mësim nga UNICEF, i cili zbatoi një sistem të fuqizuar nga IA i cili gjeneroi raporte të personalizuara të donatorëve. Këto raporte theksuan ndikimin specifik të kontributeve të secilit donator, duke i lejuar ata të shohin ndryshimin e prekshëm që po bënin. Kjo qasje e drejtuar nga IA rriti ndjeshëm kënaqësinë e donatorëve dhe normat e mbajtjes së tyre, duke nxitur kështu  raporte më të forta me mbështetësit e tyre.

Parashikimi dhe planifikimi i mbledhjes së fondeve

IA mund të ofrojë njohuri të vlefshme për parashikimin dhe planifikimin e iniciativave tuaja për mbledhjen e fondeve. Duke analizuar të dhënat historike, sjelljen e donatorëve dhe faktorët e jashtëm, algoritmet e inteligjencës artificiale mund t'ju ndihmojnë të parashikoni trendet e ardhshme të mbledhjes së fondeve, të vendosni qëllime realiste dhe të merrni vendime të bazuara në të dhëna për shpërndarjen e burimeve.

Si të përdorni IA për parashikim dhe planifikim?

Përdorni mjete parashikimi të fuqizuara nga IA të cilat mund të ofrojnë njohuri mbi performancën e mbledhjes së fondeve dhe për të ardhurat e mundshme të projektit, si dhe që mund të identifikojnë fushat e përmirësimit. Përfshirja e këtyre njohurive në planifikimin tuaj strategjik ju lejon të optimizoni përpjekjet tuaja për mbledhjen e fondeve dhe të shpërndani burime në mënyrë efektive.

Merrni mësim nga Kryqi i Kuq Amerikan (American Red Cross), i cili përdori mjete parashikimi të fuqizuara nga IA për të parashikuar modelet e dhurimit të gjakut. Duke analizuar të dhënat historike, kushtet e motit dhe zhvillimet në komunitet, ata arritën të parashikojnë me saktësi kërkesën dhe të shpërndajnë burime, në përputhje me rrethanat, duke siguruar furnizim të mjaftueshëm me gjak kurdo dhe kudo që ishte më e nevojshme.

Çfarë është e rëndësishme përpara se të përdorni IA për të përmirësuar mbledhjen tuaj të fondeve?

Vendosni objektiva të qarta

Përpara se të zbatoni IA për mbledhjen e fondeve, përcaktoni qëllimet dhe objektivat e qarta. Përcaktoni se çfarë synimi dëshironi të arrini përmes IA, nëse është përmirësimi i mbajtjes/ruajtjes së donatorëve, rritja e normave të konvertimit të donacioneve ose përmirësimi i personalizimit. Duke pasur qëllime të mirëpërcaktuara, kjo do të udhëheqë strategjinë tuaj të zbatimit të IA dhe do të ndihmojë në matjen e efektivitetit të saj.

Kuptoni implikimet etike

Zbatimi i IA është i lidhur me konsideratën etike. Sigurohuni që të kuptoni paragjykimet e mundshme, shqetësimet e privatësisë dhe rreziqet e sigurisë së të dhënave që lidhen me teknologjitë e IA. Zbatoni masa mbrojtëse për të mbrojtur informacionin e donatorëve dhe për të siguruar transparencë në mënyrën se si përdoret IA për të ruajtur besimin me mbështetësit tuaj.

Filloni me hapa të vegjël

Zbatimi i IA nuk duhet të jetë një qasje gjithçka ose asgjë. Identifikoni fushat brenda proceseve tuaja të mbledhjes së fondeve ku IA mund të sjellë vlerën më të madhe. Mund të jetë segmentimi i donatorëve, personalizimi i komunikimit ose optimizimi i strategjive të fushatës. Filloni me hapa të vegjël, mësoni nga rezultatet dhe përshkallëzoni gradualisht iniciativat tuaja të IA.

Nxitni një kulturë të drejtuar nga të dhënat

IA mbështetet në të dhëna, kështu që kultivimi i një kulture të udhëhequr nga të dhënat brenda organizatës suaj është thelbësore. Sigurohuni që të dhënat të mblidhen, ruhen dhe analizohen në mënyrë efektive. Investoni në sistemet e menaxhimit të të dhënave, trajnoni anëtarët e stafit për vendimmarrjen e drejtuar nga të dhënat dhe përdorni në mënyrë efektive mjetet e IA.

Bashkëpunoni dhe mësoni

Angazhohuni me profesionistë të tjerë jofitimprurës, merrni pjesë në konferenca të industrisë dhe bashkohuni me komunitetet në internet për të mësuar nga përvojat e tyre me IA në mbledhjen e fondeve. Bashkëpunimi dhe shkëmbimi i njohurive mund të sjellin njohuri të vlefshme, praktika më të mira dhe mësime të nxjerra nga rrugëtimet e të tjerëve në zbatimin e IA.

Përqafoni mësimin e vazhdueshëm

Teknologjitë e inteligjencës artificiale evoluojnë me shpejtësi, kështu që është me rëndësi të qëndroni të përditësuar mbi përparimet dhe trendet më të fundit. Përcillni blogjet e industrisë, përcillni webinare dhe merrni pjesë në sesione trajnimi për të qenë krah për krah zhvillimeve të reja në IA për mbledhjen e fondeve. Ky mësim i vazhdueshëm do t'ju mundësojë që me kalimin e kohës të përshtatni dhe optimizoni strategjitë tuaja të IA.

Vlerësoni dhe matni ndikimin

Vlerësoni rregullisht ndikimin e iniciativave tuaja të IA në rezultatet tuaja të mbledhjes së fondeve. Monitoroni treguesit kryesorë të performancës (KPI) të tilla si konvertimi i donatorëve, mbajtja dhe rezultatet e fushatës. Analizoni vazhdimisht të dhënat dhe njohuritë e ofruara nga mjetet e IA për të identifikuar fushat për përmirësim dhe për të përmirësuar strategjitë tuaja.

Ndërtoni një ekspertizë të brendshme

Zhvilloni një ekspertizë të brendshme ose merrni parasysh partneritetin me konsulentët ose ofruesit e teknologjisë të specializuar në IA për aktivitete jofitimprurëse. Ndërtimi i një ekipi ose mbështetja e jashtme me aftësitë dhe njohuritë e nevojshme do të sigurojë zbatim efektiv dhe do të maksimizojë vlerën që merrni nga teknologjitë e IA.

Konkluzion

IA u ofron profesionistëve jofitimprurës dhe mbledhësve të fondeve mjete të fuqishme për të përforcuar ndikimin e tyre, për të përmirësuar operacionet dhe për të përmirësuar angazhimin me donatorët.

Duke përdorur fuqinë e IA për të shfrytëzuar të dhënat, për të personalizuar përvojat, për të optimizuar fushatat, për të identifikuar donatorët kryesorë, për të përmirësuar administrimin dhe për të parashikuar përpjekjet për mbledhjen e fondeve, organizatat mund të hapin mundësi të reja për rritje/zhvillim dhe qëndrueshmëri.

Ndërsa teknologjia evoluon, përqafimi i IA do të bëhet gjithnjë e më thelbësor për suksesin e aktiviteteve jofitimprurës. Pra, shfrytëzoni mundësinë, eksploroni zgjidhjet e fuqizuara nga IA dhe çlironi potencialin e plotë të përpjekjeve tuaja për mbledhjen e fondeve në epokën dixhitale.

Nga ana tjetër, mos harroni kurrë se IA është një mjet që mund të rrisë përpjekjet tuaja, por intuita njerëzore, kreativiteti dhe ndjeshmëria mbeten jetike në ndërtimin dhe edukimin e marrëdhënieve kuptimplote me donatorët tuaj.

 

Ky artikull është bërë i mundur nga mbështetja bujare e popullit amerikan nëpërmjet Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID). Përmbajtja është përgjegjësi e Catalyst Balkans dhe nuk pasqyron domosdoshmërish pikëpamjet e USAID-it ose të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara.

Programi për Angazhim Qytetar në Kosovë është një iniciativë pesë vjeçare zbatuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Agjencinë e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID).