Od samo 10,9% zabeleženih akcija u 2018. godini, podrška za smanjenje siromaštva polako je tokom prethodnog perioda rasla, da bi u 2020. godini ova oblast postala najpodržavanija. Sada, u 2022. organizacije civilnog društva podržane su sa više od polovine dobrotvornih akcija za smanjenje siromaštva. Sa druge strane, zabeležena davanja za zdravstvo vremenom su postepeno opadala, a udeo dobrotvornih akcija za podršku marginalizovanim grupama počeo da opada nakon pandemije Covid-19, 2020. godine. 

Grafikon: Davanja neprofitnim organizacijama: Oblasti davanja 2018-2022. (% instanci)  
Davanja neprofitnim organizacijama: Oblasti davanja 2018. – 2022. (% instanci) - preuzmite ovaj infografik u PDF formatu  

Kao što je već pomenuto, u 2022. godini najveći deo podrške ostvaren kroz rad neprofitnih organizacija bio je usmeren na smanjenje siromaštva (kako u broju dobrotvornih akcija tako i u iznosu donacija). U okviru toga, najučestalija su bila davanja u robi i namirnicama, i individualnom stanovanju za ekonomski ugrožene građane. Sve ostale ključne teme činile su manje od polovine ukupnog broja zabeleženih dobrotvornih akcija. Od manje podržanih tema sezonska davanja se izdvajaju sa 16% što predstavlja povećanje u odnosu na 2021. godinu. 

Davanja neprofitnim organizacijama: Distribucija davanja na Kosovu u 2022. prema oblastima – preuzmite ovaj infografik u PDF formatu 

Udeo neprofitnih organizacija u oblastima davanja  

Posmatrajući detaljnije oblasti davanja na opštem nivou na Kosovu 2022. godine, i distribuciju podrške različitim tipovima primalaca u okviru svake od oblasti, važno je napomenuti da je u okviru podrške marginalizovanim grupama u od ¾ dobrotvornih akcija usmereno na neprofitne organizacije. Neprofitne organizacije igraju ključnu ulogu u pružanju pomoći marginalizovanim grupama jer se često mogu lako mobilisati i brzo odgovoriti na potrebe ugroženih zajednica kroz urgentnu pomoć, u mnogim slučajevima brže od institucionalne podrške. Drugo, neprofitne organizacije bile su istaknuti primaoci kod sezonskih davanja: 73,1% svih donacija za sezonska davanja distribuirano je preko neprofitnih organizacija tokom državnih i verskih praznika. Veći udeo davanja neprofitnim organizacijama u odnosu na druge primaoce zabeležen je i kod davanja za zdravstvo (60,8%) i za smanjenje siromaštva (53,7%). Ovo implicira da su neprofitne organizacije delovale kao primarni posrednici u prikupljanju podrške i za zdravstvo i smanjenje siromaštva. 

S druge strane, neprofitne organizacije nisu bile primarni primalac podrške u oblasti obrazovanju na Kosovu – što je i očekivano jer se ova oblast uglavnom podržava kroz davanje obrazovnim institucija i direktno pojedincima za stipendije; takođe ni kod drugih manje podržanih oblasti kao što su kultura i umetnost. Jednostavnije rečeno, manje je verovatno da će podrška u obrazovanju imati neprofitne organizacije kao posrednike, jer donatori imaju tendenciju da ih usmeravaju na obrazovne institucije, i direktno na pojedince. 

Davanja neprofitnim organizacijama: Udeo neprofitnih organizacija u oblastima davanja (% svih akcija) - preuzmite ovaj infografik u PDF formatu  

Primeri davanja 

Odgovor na potrebe socijalno ugroženih porodica na Kosovu 

Humanitarno udruženje Bereketi je prethodnih godina primećeno kao jedno od najaktivnijih udruženja koje podržava ugrožene grupe stanovništva. Udruženje je tokom 2022. godine organizovalo razne akcije, uključujući kampanju Sofra e Ramazanit 2022 (Ramazanska trpeza). Ova inicijativa je organizovana u saradnji sa Islamskom zajednicom Kosova tokom meseca Ramazana, sa ciljem da se obezbede prehrambeni paketi ekonomski ugroženim porodicama širom Kosova. Među donatorima koji su podržali akciju su kompanije: supermarket Lindi Centar, Diamanti, Meka Halal Food i AB Bajrami, kao i različiti pojedinci sa Kosova i donatori iz dijaspore. 

Još jedna organizacija kod koje su tokom 2022. godine primećene brojne akcije podrške ekonomski ugroženim građanima i ljudima kojima je potrebno lečenje je humanitarno udruženje Balkan’s Orphans (Jetimat e Ballkanit). U 2022. godini, uz pomoć građana, individualnih donatora i poslovnog sektora prikupljeno je oko 1,3 miliona evra za nove domove za više od 130 socijalno ugroženih lica. Za podršku u lečenju osoba sa zdravstvenim problemima, udruženje je uz pomoć građana i kroz različite kampanje prikupilo 52.000 evra. 

Stručnjaci iz dijaspore daju doprinos izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva 

GERMIN i Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF) su 2022. godine inicirali projekat za angažovanje stručnjaka iz dijaspore kroz Program građanskog angažovanja koji se sprovodi u partnerstvu sa Agencijom Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID). U okviru programa, tri eksperta iz dijaspore pružila su svoju ekspertsku podršku u specifičnim tematskim oblastima za OCD. Jedan od stručnjaka bila je Atifete Džemaj, koja živi u Belgiji, koja je volontirala u Kosovskom rehabilitacionom centru za žrtve torture (KRCT) i pomogla da se formira komunikaciona strategija organizacije. Ekspert za energetiku, Kreshnik Rama, iz Švedske, razvio je instrument za analizu uticaja kompanija i organizacija na životnu sredinu za organizaciju Sustainability Leadership Kosovo (SLK). Takođe, u okviru programa, Kaltrina Durmishi, iz Austrije, volontirala je u Teach for Kosovo i pružila znanja iz oblasti umrežavanja za podršku obrazovnim aktivnostima organizacije. 

Više o tome kako je Kosovo podržalo neprofitni sektor u 2022. čitajte na linkovima:

Ovaj izveštaj je omogućen velikodušnom podrškom američkog naroda preko Agencije Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Catalyst Balkans i ne odražava nužno stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Država. 

Program građanskog angažovanja na Kosovu je petogodišnja inicijativa koju sprovodi Kosovska fondacija civilnog društva (KCSF) u partnerstvu sa Agencijom Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID).