Tokom godina pomoć neprofitnim organizacijama pružana je od strane različitih vrsta donatora, ali su privatna lica (građani kroz masovna davanje i poznati pojedinci) imala ključnu ulogu u njenoj podršci. Građani putem masovnih davanja imali su najveći udeo u dobrotvornim akcijama neprofitnim organizacijama od 2018. godine, osim u prvoj i drugoj godini pandemije – kada su pojedinci davali većinu podrške kao donatori. 

Prema podacima o ukupnom davanju na Kosovu u 2022. godini, privatni subjekti (pojedinci i građani kroz masovna davanja) su donirali češće i više u zabeleženim sumama od poslovnog sektora. Ovaj trend je takođe prisutan u strukturi davanja organizacijama civilnog društva. 

Podaci pokazuju da neprofitne orgnizacije sve bolje i uspešnije uspevaju da mobilizuju lokalne zajednice i dobiju njihovu podršku u naporima za rešavanje važnih pitanja, kao i snažnim vezama Kosova sa dijasporom kroz tradiciju pružanja podrške svojim zajednicama3. Udeo dobrotvornih akcija neprofitnim organizacijama od strane poslovnog sektora varirao je tokom godina, pri čemu je najveći udeo bio 2020. godine tokom pandemije. Ove godine manje od 1/5 donacija neprofitnim organizacijama je stiglo iz poslovnog sektora, a i zabeleženi iznosi su manji u odnosu na prošlu godinu. Dublji uvid u godišnje podatke o davanjima neprofitnim organizacijama na Kosovu pokazuju da saradnja sa poslovnim sektorom još uvek nije dobro razvijena i strateški uokvirena, i to predstavlja trend koji treba pratiti u budućnosti. Smatramo da su veze društva sa poslovnim sektorom veoma važne za razvoj filantropije i treba uložiti više napora da se ova vrsta partnerstva neguje. Na kraju, vredi napomenuti da dijaspora igra važnu ulogu u podršci neprofitnim organizacijama na Kosovu. Od ukupnog zabeleženog iznosa uusmerenog ka neprofitnim organizacijama u 2022. godini, oko 19% su donirali donatori iz dijaspore. 

Trendovi u tipovima donatora u davanju neprofitnim organizacijama u Kosovu 2018 – 2022 

Grafikon: Davanja neprofitnim organizacijama na Kosovu prema tipu donatora 2018-2022 (% instanci) 
Davanje neprofitnim organizacijama: Trendovi u tipovima donatora 2018- 2022. – preuzmite ovaj infografik u PDF formatu  

U 2022. godini građani su kroz masovno davanje bili najistaknutiji donatori neprofitnim organizacijama na Kosovu, kako po broju akcija, tako i po ukupnom iznosu donacija. Podrška građana je uglavnom prikupljana putem kampanja i apela (u skoro 85% dobrotvornih akcija) koje su pokrenule neprofitne organizacije. Pojedinci su bili drugi najčešći donatori, zatim kompanije i mala i srednja preduzeća. Što se tiče vrednosti donacija, građani su imali znatno veći udeo u odnosu na druge tipove donatora - 84,2% od ukupnog iznosa donacije), tako da je učešće svih ostalih vrsta donatora zajedno bilo manje od 16%. 

Davanja neprofitnim organizacijama: Donatori na Kosovu u 2022. (% iznosa) - preuzmite ovaj infografik u PDF formatu  

Davanja neprofitnim organizacijama: Donatori na Kosovu u 2022. (% instanci) - preuzmite ovaj infografik u PDF formatu  

Udeo neprofitnih organizacija u različitim tipovima donatora 

Posmatrajući generalne podatke u odnosu na određene tipove donatora na Kosovu 2022. godine, neprofitne organizacije su bile primarni primaoci masovnih donatora, poslovnog sektora, i u slučajevima gde je bio prisutan mešoviti tip donatora. Naime, od svih dobrotvornih akcija u kojima su zabeleženi mešoviti donatori, 90% je bilo usmereno na neprofitne organizacije. Ovako veliki procenat može se pripisati činjenici da su se ove dobrotvorne akcije dešavale uglavnom u okviru kampanja za prikupljanje sredstava u kojima su se građani, kompanije i druge neprofitne organizacije udružile svoje snage. Neprofitne organizacije su služile kao centri za prikupljanje pomoći. S druge strane, donacije individualnih donatora su uglavnom bile usmerene pojedincima i porodicama, bez posrednika. 

Grafikon: Udeo neprofitnih organizacija prema tipu donatora (% instanci)  
Davanja neprofitnim organizacijama: Udeo neprofitnih organizacija prema tipu donatora (% instanci) - preuzmite ovaj infografik u PDF formatu  

Primeri davanja 

Angažovanje građana u prikupljanju sredstava 

Jedan od primera građanske solidarnosti kroz rad organizacija civilnog društva u 2022. godini je inicijativa humanitarnog udruženja Avni Hiseni za lečenje S.T. iz sela Skivjan u Đakovici. Pozivom za donacije građani su prikupili iznos od 55.200 evra potreban za lečenje, prevoz i i druge potrepštine. 

Partnerstvo korporativnog i neprofitnog sektora 

Prema bazi podataka Giving Balkans, kompanije i mala i srednja preduzeća su 2022. godine dala doprinos neprofitnom sektoru sa više od 125.000 evra kroz 86 različitih filantropskih akcija. 

Značajan primer je donacija građevinske kompanije Euroing, namenjena izgradnji novog objekta za udruženje Handikos u Suvoj Reci u saradnji sa opštinom Suva Reka. Druga građevinska kompanija, Cima Construction, je 2022. godine donirala 37.610 evra neprofitnim organizacijama. Od ove sume veliki deo je bio usmeren na stambeno zbrinjavanje ekonomski ugroženih pojedinaca i porodica.  

Interesantan primer davanja za OCD je i Laboratorija Bio Lab koja je pružila besplatne usluge analiza korisnicima organizacije Srećne majke i deca. Povodom novogodišnjih praznika NLB banka je donirala poklone za nekoliko udruženja na Kosovu koja brinu o deci sa invaliditetom: udruženju Handikos Uroševac i Đakovica, udruženju Pema u Gnjilanu, udruženju Daunov sindrom u Mitrovici i Resursnom centru Majka Tereza u Prizrenu. 

Podrška dijaspore organizacijama civilnog društva na Kosovu 

Humanitarna fondacija Action for Mothers and Children (AMC) (Akcija za majke i decu) je 21. oktobra 2022. godine u Njujorku organizovala tradicionalni humanitarni događaj za podršku zdravlju majki i dece pod nazivom Susretnimo se na pola puta (Meet Us Halfway). Tokom akcije prikupljeno je oko 67.800 evra od strane albanske dijaspore u SAD, namenjenih za nabavku medicinske opreme i lekova za zdravstvene ustanove na Kosovu. 

Više o tome kako je Kosovo podržalo neprofitni sektor u 2022. čitajte na linkovima:

Ovaj izveštaj je omogućen velikodušnom podrškom američkog naroda preko Agencije Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Catalyst Balkans i ne odražava nužno stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Država. 

Program građanskog angažovanja na Kosovu je petogodišnja inicijativa koju sprovodi Kosovska fondacija civilnog društva (KCSF) u partnerstvu sa Agencijom Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID). 

 

[*] Prema Giving Balkans bazi podataka, u periodu od 2018. do 2022. godine 
oko 20% svih dobrotvornih akcija neprofitnim organizacijama bile su donirane od strane donatora iz dijaspore.
¼ svih neprofitnih organizacija sa zabeleženim aktivnostima u ovom periodu su bile podržane 
od strane dijaspore.