Neprofitne organizacije na Kosovu pružaju podršku ili zastupaju interese različitih korisnika, što zavisi od misije ili oblasti delovanja organizacije. Na osnovu podataka iz Giving Balkans baze, u godinama pre pandemije, donacije neprofitnim organizacijama u većem procentu su bile namenjene za podršku osobama sa invaliditetom, kao i različitim drugim manje podržavanim korisnicima, kao što su deca bez roditeljskog staranja, osobe koje su preživele nasilje i osobe koje žive u drugim zemljama (osobe koji žive van Kosova). Međutim, od 2020. godine, ekonomski ugrožene osobe postale su glavni korisnici podrške neprofitnih organizacija na Kosovu. 

Grafikon: Trendovi u ključnim grupama krajnjih korisnika na Kosovu – 2018- 2022. - (% instanci) 
Davanja neprofitnim organizacijama: Ključne grupe krajnjih korisnika 2018- 2022. - preuzmite infografik u PDF formatu 

Grupe korisnika koje su dobijale podršku donatora na Kosovu u 2022. godini 

U 2022. godini, 71,8% svih akcija davanja i 65,3% zabeleženog iznosa, usmerenih ka neprofitnim organizacijama na Kosovu bili su namenjeni ekonomski ugroženim osobama. Ovo odgovara ukupnom trendu davanja na Kosovu, što se može pripisati socijalno-ekonomskim uslovima u poslednjih nekoliko godina i ekonomskoj nestabilnosti. 

Druge ključne grupe korisnika koje su dobijale podršku putem neprofitnih organizacija, za koje je zabeležen značajno manji broj akcija davanja, uključuju osobe sa zdravstvenim problemima, osobe sa invaliditetom i populaciju lokalnih zajednica. Među ostalim, manje podržavanim korisničkim grupama, deci bez roditeljskog staranja i ljudima koji žive u drugim zemljama, bio je namenjen ostatak akcija davanja, dok su ostale grupe korisnika dobile manje od 1% podrške. 

Davanja neprofitnim organizacijama na Kosovu: Korisnici 2022. - preuzmite infografik u PDF formatu 

Kako su različiti donatori podržali korisničke grupe u 2022? 

Proučavajući podatke o davanjima neprofitnim organizacijama na Kosovu u 2022. godini, možemo identifikovati glavnu vrstu donatora za svaku grupu korisnika. Građani su, putem masovnih davanja najčešće donirali za ekonomski ugrožene osobe (skoro 50% akcija davanja), za osobe sa zdravstvenim problemima (93,5% slučajeva) i lokalnim zajednicama (90,9% slučajeva). Osobe sa invaliditetom najviše su koristile podršku drugih neprofitnih organizacija. Slična situacija je i kada je reč o ukupnom udelu u zabeleženoj vrednosti davanja. 

Načini davanja (kampanje, direktne donacije, događaji ili konkursi) putem kojih različite vrste donatora podržavaju određene grupe korisnika mogu igrati značajnu ulogu. U ovom smislu, aktivnost različitih vrsta donatora varira u zavisnosti od načina davanja. U celini gledano, građani su bili najaktivniji donatori neprofitnim organizacijama, takođe i kroz kampanje za prikupljanje sredstava koje su bile i glavni način davanja istaknutih pojedinaca, dok su direktne donacije češće dolazile iz korporativnog sektora. 

Davanja neprofitnim organizacijama na Kosovu: Tok davanja od donatora ka krajnjim korisnicima – 2022. (# instanci) - preuzmite infografik u PDF formatu 

Udeo neprofitnih organizacija u davanjima za ključne grupe krajnjih korisnika 

U poređenju sa svim drugim primaocima na generalnom nivou na Kosovu u 2022. godini, krajnje grupe korisnika koje su češće podržavane putem neprofitnih organizacija bile su osobe sa invaliditetom, ekonomski ugrožene osobe i osobe sa zdravstvenim problemima. Osobe sa invaliditetom najviše su koristile usluge nekoliko organizacija posvećenih pomaganju osobama sa invaliditetom, poput Down Syndrome Kosova i Handikos; osobe sa zdravstvenim problemima (uglavnom za lečenja) i ekonomski ugrožena populacija bili su podržani u velikoj meri putem kampanja za prikupljanje sredstava pokrenutih od strane humanitarnog udruženja Balkan’s Orphans (Jetimat e Ballkanit). Što se tiče populacije lokalnih zajednica u 2022. godini, podrška je pružana uglavnom direktno pojedincima i porodicama. 

Davanja neprofitnim organizacijama: Udeo neprofitnih organizacija prema tipu krajnjih korisnika u 2022. - preuzmite infografik u PDF formatu 

Primeri davanja 

Grupno finansiranje - akcije za podršku raznim ciljevima 

Platforme za grupno finansiranje mogu pomoći organizacijama da steknu vidljivost i dosegnu širi krug podržavalaca za svoje aktivnosti i inicijative. U tom smislu su 2022. godine zabeležene kampanje preko platforme KOSOVA Ideas i platforme Fondacije Global Albanians. Primer takve kampanje bio je projekat koji je pokrenula Sakuntala NGO za pružanje petomesečne stručne obuke za žene i devojčice iz romske zajednice, sa ciljem da se unaprede njihove veštine pravljenja rukotvorina i na taj način ih ekonomski osnaže. Obuku je organizovao Institut Iunus Emre u Prizrenu, a sredstva za kampanju su prikupljena preko platforme KOSOVA ideas. 

Slično tome, Fondacija Global Albanians je na svojoj platformi objavila nekoliko kampanja, a većina je prikupila ciljani iznos uz pomoć dijaspore i lokalnih donatora. Fondacija Global Albanians je u saradnji sa organizacijom GERMIN realizovala OriginAL program, projekat koji ima za cilj povezivanje mladih iz albanske dijaspore sa vršnjacima iz domovine, kroz obrazovno i kulturno iskustvo. Građani su kroz crowdfunding platformu podržali realizaciju ovog programa i prikupljeno je oko 80.000 evra. 

Kroz saradnju sa Fondacijom Global Albanians, građani su prikupili više od 16.000 evra za podršku udruženju Art Polis Kosova, za realizaciju njihovih projekata. Putem platforme, građani su takođe podržali humanitarnu fondaciju Action for Mothers and Children (AMC) (Akcija za majke i decu) i pomogli da se prikupi oko 1.500 evra potrebnih za njihove aktivnosti.

Kompanije i organizacije pomažu u prikupljanju sredstava za decu bez roditeljskog staranja 

U junu 2022. godine, asocijacija SOS Fshatrat e Fëmijëve (SOS Dečija sela Kosovo) je sprovela regionalnu kampanju #IT4SOS u saradnji sa Udruženjem za informacione i komunikacione tehnologije Kosova sa ciljem prikupljanja sredstava za decu bez roditeljskog staranja i u riziku od napuštanja, kao i za očuvanje životne sredine. Nekoliko kompanija se pridružilo inicijativi, poput Rajfajzen banke, NLB banke, ProCredit banke, 3CIS dd, Appstellar, i Global CT Digital Kosovo. Ukupan iznos prikupljen tokom akcije iznosio je 12.500 evra. 

Humanitarna aukcija za podršku deci sa invaliditetom 

Povodom Svetskog dana podizanja svesti o autizmu, Udruženje Autizmi iz Suve Reke u saradnji sa Fondacijom Golden Eagle organizovalo je humanitarnu aukciju slika koje su izradili učenici škole Destan Bajraktari. Sve slike, od kojih je svaka koštala 100 evra, otkupila Fondacija Zlatni orao, a prikupljena sredstva namenjena su deci sa autizmom. 

Više o tome kako je Kosovo podržalo neprofitni sektor u 2022. čitajte na linkovima:

Ovaj izveštaj je omogućen velikodušnom podrškom američkog naroda preko Agencije Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Catalyst Balkans i ne odražava nužno stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Država. 

Program građanskog angažovanja na Kosovu je petogodišnja inicijativa koju sprovodi Kosovska fondacija civilnog društva (KCSF) u partnerstvu sa Agencijom Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID).