Pored drugih aspekata davanja koje smo pomenuli u ovom izveštaju, podrška se takođe posmatra i sa stanovišta nameravanog efekta koje ima. U skladu sa tim, donacije se kategorizuju kao donacije s nameravanim kratkoročnim ili dugoročnim efektima. Dugoročni nameravani efekat odnosi se na podršku koja treba da pruži velikom broju korisnika strateška dugotrajna rešenja za probleme, kao što su donacije opreme, stipendije, usluge i kapitalne investicije; s druge strane, donacije sa kratkoročnim nameravanim efektom pružaju trenutno rešenje gorućih problema i uključuju humanitarnu podršku, robu i potrošni materijal, pojedinačno stambeno zbrinjavanje i lečenja osoba sa zdravstvenim problemima. 

Davanja neprofitnim organizacijama: Trendovi u nameravanim efektima davanja na Kosovu – 2018-2022. (% instanci) - preuzmite infografik u PDF formatu 

U poslednjih pet godina, primećen je rastući trend davanja sa kratkoročnim efektima, koji je dostigao svoj vrhunac u 2022. godini. Ovo se poklapa sa povećanjem davanja ekonomski ugroženim osobama kroz rad organizacija civilnog društva, sa ciljem pružanja neophodne humanitarne podrške za trenutne potrebe (hrana, odeća, potrošna roba, itd.). Shodno tome, strateška davanja u 2022. godini bila su na najnižem nivou od 2018. godine, sa svega 8% svih dobrotvornih akcija usmerenih ka neprofitnim organizacijama. 

Pregled kratkoročnih nameravanih efekata davanja u 2022. godini 

Davanja neprofitnim organizacijama: Struktura donacija sa kratkoročnim efektima (% instanci) - preuzmite infografik u PDF formatu 

Davanja neprofitnim organizacijama: Struktura donacija sa kratkoročnim efektima (% iznosa) - preuzmite infografik u PDF formatu 

Organizacije civilnog društva pretežno su bile korisnici donacija sa nameravanim kratkoročnim efektima, koje su činile gotovo 90% akcija davanja i ukupnog zabeleženog iznosa za neprofitni sektor u 2022. godini. Kada je reč o učestalosti, od svih kratkoročnih donacija, donacije robe i potrošnog materijala bile su najčešće. Primeri takve podrške uključivali su donacije hrane, odeće, higijenskih paketa, školskog materijala i drugih neophodnosti. Što se tiče vrednosti donacija, pojedinačno stambeno zbrinjavanje je činilo najveći procenat ukupnog iznosa zabeleženog za OCD. 

Pregled dugoročnih efekata davanja u 2022. godini 

Davanja neprofitnim organizacijama: Struktura davanja sa dugoročnim efektima na Kosovu u 2022. (% instanci) - preuzmite infografik u PDF formatu 

Davanja neprofitnim organizacijama: Struktura davanja sa dugoročnim efektima na Kosovu u 2022. (% iznosa) - preuzmite infografik u PDF formatu 

Od ukupnog broja akcija davanja neprofitnim organizacijama na Kosovu u 2022. godini, samo je mali deo činio donacije sa dugoročnim nameravanim efektima. Više od polovine strateških donacija činile su donacije opreme (medicinski uređaji, medicinska oprema, vozila i drugo); usluge su činile manje od polovine svih strateških donacija. Iako je zabeleženi udeo dugoročne podrške neprofitnim organizacijama u 2022. godini nizak u poređenju sa prethodnim godinama, važno je napomenuti da su strateška davanja generalno uvek imala manji udeo u davanju za opšte dobro, kako na Kosovu, tako i u drugim zemljama. Na Kosovu, najaktivnije neprofitne organizacije najvećim delom rade na pružanju trenutne pomoći ljudima u potrebi i to je razlog zbog kojeg je jednokratna podrška najčešća. Takođe, verujemo da obim strateškog davanja nije pokazatelj kvaliteta filantropskog davanja, već može biti odraz trenutnih socio-ekonomskih uslova i dostupnosti resursa koje donatori mogu koristiti za rešavanje trenutnih i dugoročnih problema istovremeno. 

Udeo neprofitnih organizacija u nameravanim efektima davanja u 2022. godini 

Ako sagledamo tipove podrše prema nameravanim efektima generalno na Kosovu u 2022, među svim primaocima podrške na Kosovu tokom 2022. godine, neprofitne organizacije su bile primaoci koji su najčešće dobijali donacije sa nameravanim kratkoročnim efektima. Već ranije pomenuto zadovoljavanje osnovnih potreba kroz donacije hrane i potrošne robe, i pojedinačno stambeno zbrinjavanje ekonomski ugroženih osoba bili su najprisutniji. Što se tiče strateške podrške, ostali primaoci dominirali su u opštoj filantropskoj slici u 2022. godini, a stipendije za pojedince su bile najistaknutiji vid dugoročne podrške. 

Davanja neprofitnim organizacijama: Nameravani efekti davanja po tipu primalaca u 2022. (% instanci) - preuzmite infografik u PDF formatu 

Nameravani efekti davanja: Primeri davanja 

Podrška marginalizovanim grupama kroz rad NPO 

Povodom obeležavanja Svetskog dana osoba sa Daunovim sindromom, održan je marš solidarnosti pod motom Ec Me Kepucet e Mia (Hodaj u mojim cipelama). Inicijativu je organizovalo udruženje Down Syndrome Kosova u okviru projekta Nje Kartoline per Ti (Razglednica za tebe). Građani su akciju podržali direktnim donacijama i simboličnom kupovinom razglednica koje su izradili članovi udruženja. Štandovi sa razglednicama za prodaju postavljene su u gradovima širom Kosova, tokom kampanje prikupljeno je oko 38.600 evra za aktivnosti organizacije u radu sa osobama sa invaliditetom. 

Strateško davanje kroz rad OCD 

Organizacija Islamic Relief Kosovo je 2022. godine podelilo deset uređaja sa kiseonikom u opštini Gnjilane ukupne vrednosti 8.000 evra. Osam aparata za kiseonik namenjeno je za potrebe Glavnog centra za zdravstvenu zaštitu porodice (QKMF), dok su ostali namenjeni drugim zdravstvenim centrima. Sredstva za doniranu opremu prikupili su građani. 

Više o tome kako je Kosovo podržalo neprofitni sektor u 2022. čitajte na linkovima:

Ovaj izveštaj je omogućen velikodušnom podrškom američkog naroda preko Agencije Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Catalyst Balkans i ne odražava nužno stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Država. 

Program građanskog angažovanja na Kosovu je petogodišnja inicijativa koju sprovodi Kosovska fondacija civilnog društva (KCSF) u partnerstvu sa Agencijom Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID).