Prvi Neformalni forum filantropije održan je juče u Prištini, sa ciljem da se otvori put za sistematsku diskusiju o pitanjima i akcijama koje vode ka povoljnijem pravnom i praktičnom ekosistemu za domaću filantropiju. Prepoznajemo da se složena društvena pitanja ne mogu rešavati izolovano i da je za njihovo rešavanje neophodno okupljanje lokalnih zajednica, civilnog društva, biznisa i vladinih institucija. Dizajniran da bude platforma dijaloga i akcije između organizacija civilnog društva, građana, privatnog sektora i javnih institucija sa ciljem negovanja među-sektorskih partnerstava i jačanja poverenja, Neformalni forum filantropije prevazilazi granice između svake grupe.

Jučerašnji forum okupio je predstavnike poslovnih udruženja, privatnih kompanija, mreža civilnog društva, pojedinačne filantrope i relevantne javne institucije koji žele da vode promene i povećaju uticaj u izgradnji boljeg društva.

Forum je otvorio i pozdravio g-din Taulant Hoxha, izvršni direktor KCSF-a, koji je govorio o ulozi Foruma filantropije i dostignućima civilnog društva u demokratizaciji i društvenom razvoju, kroz podršku donatora.

„Iako su se civilno društvo i biznisi na Kosovu često bavili pitanjima vezanim za zajednicu, oni su to činili na paralelne i odvojene načine, kao i bez odgovarajuće komunikacije između njih. Naša vizija je da izgradimo model zasnovan na poverenju i pravnim i praktičnim okvirom koji će obezbediti ekosistem filantropije na Kosovu koji je orijentisan strateški i razvojno“, naveo je on.

Nakon toga, gđa. Zeinah Salahi, direktorka misije USAID-a na Kosovu, obratila se učesnicima Foruma rekavši da je „Forum filantropije, prvi te vrste na Kosovu, važna prekretnica u angažovanju privatnog sektora u društveno svesnim investicijama. Globalno gledano, filantropija služi kao značajan partner u rešavanju društvenih i ekonomskih pitanja kako bi izgradili snažne demokratije vođene samim građanima”.

Nathan Koeshall, direktor Catalist-a, jednog od partnera u implementaciji Aktivnosti angažovanja građana, predstavio je okvir za regionalne perspektive i podatke o filantropiji tokom ovog Foruma.

„Ono što znamo iz dostupnih podataka iz regiona jeste da filantropija na lokalnom nivou raste i da konzistentno raste kako na Kosovu tako i širom regiona od 2015. godine. To znači da postoji veća mogućnost za kompanije i neprofitne organizacije i vlade da grade mala i velika partnerstva koja zapravo postižu društvene promene, u srednjoročnoj i dugoročnoj perspektivi. I to je nešto što je veoma uzbudljivo i svi treba da to proslavimo“, naglasio je gospodin Koeshall.

Neformalni forum filantropije će izgraditi raznoliku i živu zajednicu partnera koji će, kroz sistematsku diskusiju o pitanjima i akcijama, dovesti do povoljnijeg pravnog i praktičnog ekosistema za domaću filantropiju u Kosovskom društvu. Pored toga, Forum, kroz svoje resurse i veliki uticaj unutar Kosovske zajednice, ima za cilj da podigne svest o važnosti koju strateška i orijentisana filantropija može da igra u zajednici Kosova, i šire.

Ova aktivnost je realizovana u okviru Aktivnosti angažovanja građana (CEA), kao deo partnerstva između Kosovske fondacije civilnog društva (KCSF) i Agencije Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID) na Kosovu.

Aktivnost angažovanja građana (CEA) na Kosovu ima za cilj da podrži organizacije civilnog društva (OCD) da izgrade osnovu u zajednici gde rade, diverzifikuju svoje resurse i bazu partnera i utiču na promene povezivanjem različitih aktera oko lokalnih razvojnih rešenja a da pritom poboljšaju odgovornost vlade. Ovo je petogodišnji program podržan od strane Agencije Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID) a implementiran od strane Kosovske fondacije civilnog društva (KCSF).