Epidemija korona virusa i vanredno stanje pokrenule su brojne akcije solidarnosti i izazvale adekvatan filantropski odgovor na nastalu kriu. Kompanije i građani donirali su sa ciljem podrške zdravstvu i onima koji su u trenutnoj situaciji najugroženiji.

U nastavku teksta, predstavljamo rezultate do kojih smo do sada došli, kroz praćenje i analizu podataka o davanjima.

Srbija

Od početka krize do kraja marta, u Srbiji smo zabeležili više od  5,465,119.81 EUR donacija. Ovaj iznos je, međutim, znatno veći jer je suma dobijena na osnovu 60 akcija davanja, za koje je poznata donirana suma, od ukupno 260 akcija, koliko ih je bilo od početka krize do 31. marta.

Najaktivniji donator u Stbiji je poslovni sektor, od koga je poteklo 51,2% akcija davanja, dok su na drugom mestu građani, kroz masovna davanja.

Darodavci % zabeleženih akcija
Poslovni sektor  51.2%
Građani (masovna davanja)  26.2%
Pojedinci  11.5%
Privatne fondacije  1.5%
Ostali  9.6%

 

Kada je u pitanju upotreba donacija, najveći broj donacija upotrebljen je za nabavku medicinske opreme, dok se na drugom mestu nalazi nabavka potrošnog materijala, kao što su maske, rukavice i sl.

Upotreba donacija % zabeleženih akcija
Oprema  41.9%
Potrošni materijal  25.4%
Humanitarna pomoć  14.6%
Ostalo  18.1%

 

Kada je reč o vrstama donacija, u Srbiji je najčešće doniran novac, dok se na drugom mestu nalazi oprema.

Vrsta donacije  
Novac  45.4%
Roba/oprema/materijal  35.4%
Volontiranje  15.4%
Profesionalne usluge  3.5%
Mešovite donacije - roba i novac  0.4%

 

Hrvatska

U Hrvatskoj je za borbu protiv korona virusa, kroz 79 akcija, do kraja marta donirano više od 2,030,000.76 EUR. I ovde je donirana suma znatno veća od zabeležene, jer za 53.2% akcija iznos bio poznat, dok je za 46.8% akcija donirani iznos ostao nepoznat.

U Hrvatskoj su najviše donirali građani, kroz masovna davanja, dok se poslovni sektor nalazi na drugom mestu sa 39.2% zabeleženih akcija.

Darodavci % zabeleženih akcija
Poslovni sektor  39.2%
Građani (masovna davanja)  41.8%
Pojedinci  11.4%
Ostali  7.6%

 

U Hrvatskoj je, takođe, najveći broj donacija upotrebljen za nabavku medicinske opreme -  u više od polovine zabeleženih akcija, dok se na drugom mestu nalazi nabavka potrošnog materijala.

Upotreba donacija % zabeleženih akcija
Oprema  53.2%
Potrošni materijal  25.3%
Humanitarna pomoć  2.5%
Ostalo  19.0%

 

Kada je reč o vrstama donacija, u Hrvatskoj je najčešće doniran novac - čak u 65.8% akcija.

Vrsta donacije  
Novac  65.8%
Roba/oprema/materijal  10.1%
Volontiranje  17.7%
Profesionalne usluge  6.3%

 

Bosna i Hercegovina

U Bosni i Hercegovini zabeležena suma iznosi  1,307,697.18 EUR. I u ovom slučaju, stvarni iznos donacija je znatno veći, jer je od 108 akcija davanja, tek u 25.9% akcija donirana suma poznata, dok je u ostalih 74.1% donirani iznos nepoznat.

U Bosni i Hercegovini je najaktivniji donator poslovni sektor, čije donacije čine 54.6% zabeleženih akcija davanja.

Darodavci % zabeleženih akcija
Poslovni sektor  54.6%
Građani, kroz masovna davanja  15.7%
Pojedinci  7.4%
Ostali  22.2%

 

Kada je reč o upotrebi donacija, najveći broj iskorišćen je za nabavku potrošnog materijala, dok se, u slučaju Bosne i Hercegovine, medicinska oprema nalazi na drugom mestu.

Upotreba donacija % zabeleženih akcija
Oprema  25.0%
Potrošni materijal  60.2%
Humanitarna pomoć  0.9%
Ostalo  13.9%

 

Ukoliko govorimo o vrstama donacija i u Bosni i Hercegovini je najviše doniran novac - u 61.1% slučajeva.

Vrsta donacije  
Novac  61.1%
Roba/oprema/materijal  18.5%
Volontiranje  7.4%
Profesionalne usluge  11.1%
Mešovite donacije - novac i roba  1.9%

 

Crna Gora

U Crnoj Gori od početka krize do kraja marta donirano je 2,574,093.35 EUR. I ovde je stvarni iznos veći od zabeleženog, jer je iznos donacije poznat u 71.4% akcija.

Najviše je donirao poslovni sektor, čije donacije obuhvataju više od polovine zabeleženih akcija.

Darodavci % zabeleženih akcija
Poslovni sektor  51.3%
Građani, kroz masovna davanja  13.0%
Pojedinci  24.7%
Ostali  11.0%

 

Više od polovine donacija u Crnoj Gori namenjeno je za nabavku potrošnog materijala, kao što je zaštitna oprema.

Upotreba donacija  % zabeleženih akcija
Oprema  30.5%
Potrošni materijal  55.2%
Humanitarna pomoć  10.4%
Ostalo  3.9%

 

Kada govorimo o vrsti donacija, u Crnoj Gori je najčešće doniran novac, i to kroz 89% akcija.

Vrsta donacije  
Novac  89.0%
Roba/oprema/materijal  4.5%
Volontiranje  1.9%
Ostalo  4.5%

 

Severna Makedonija

Zabeleženi iznos donacija u Severnoj Makedonij iznosi  698,910.30 EUR. Međutim, i ovde je u pitanju suma dobijena na osnovu poznatog doniranog iznosa. U slučaju Severne Makedonije, donirani iznos poznat je tek u 12.3% zabeleženih akcija, dok je u večini slučajeva ostao nepoznat, tako da je donirana suma i ovde znatno veća.

I u Severnoj Makedoniji najveći broj akcija čine donacije poslovnog sektora, i to 73.7%.

Darodavci % zabeleženih akcija
Poslovni sektor  73.7%
Građani, kroz masovna davanja  19.3%
Pojedinci  7.0%

 

Kada je upotreba donacija u pitanju, najveći procenat odnosi se na nabavku potrošnog materijala, kao što su maske i druga zaštitna sredstva.

Upotreba donacija % zabeleženih akcija
Oprema  7.0%
Potrošni materijal  80.7%
Humanitarna pomoć  1.8%
Ostalo  10.5%

 

Ukoliko analiziramo vrste donacija, i u Severnoj Makedoniji je najčešće doniran novac - u više od polovine zabeleženih akcija.

Vrsta donacije  
Novac  54.4%
Roba/oprema/materijal  29.8%
Volontiranje  8.8%
Profesionalne usluge  7.0%

 

U narednom periodu nastavićemo da pratimo, analiziramo i objavljujemo podatke o davanjima za ublažavanje posledica koje izaziva epidemija korona virusa i pomoć onima koji su u ovoj situaciji najugroženiji. Verujemo da će dok god traje ova kriza filantropski odgovor zajednice biti intezivan kao i do sada i u skladu sa tim trudićemo se da redovno ažuriramo podatke o davanjima i informišemo vas o situaciji u celom regionu.