Kompanitë në Serbi po vendosin gjithnjë e më shumë  ti drejtojbë investimet e tyre bamirëse në komunitetin lokal ku ata punojnë. Sipas raportit të Catalyst mbi gjendjen e filantropisë në Serbi në vitin 2017, 21.4% e projekteve bamirëse iu dedikuan komuniteteve lokale. Një nga mënyrat për ta bërë këtë është thirrja për dhurime, ashtu siç e bën CRH në Paraćin.

Këtë vit, CRH organizoi thirrjen për aplikime në fushatën e quajtur "Partneriteti për të ardhmen". Gjatë periudhës 1 mars deri më 30 prill, dyzet e pesë organizata jofitimprurëse dhe institucione nga Paraćin aplikuan për këtë projekt. Totali i fondeve është 30,000 Eur dhe sipas rezultateve të publikuara më 30 maj, 10 organizata kanë fituar nga 3,000 Eur secila, për projekte në fushat e arsimit, kulturës, sportit dhe zhvillimit të qëndrueshëm.

Midis dhjetë fituesve të thirrjes, janë pesë shoqata: UNEKOOP, Qendra për Zhvillimin e Sipërmarrjes dhe Inovacionit "Lidhjet e zgjuara", Qendra e Medias Pomoravlje, Radio "Kosmos", Unioni i të Verbërve të Serbisë – Organizata e Bashkimit të Paraćin; katër institucione: Organizata Turistike e Paraćin dhe shkolla fillore "Stevan Jakovljević"; dhe një sindikatë - Sindikata e Pavarur e Policisë - Sindikata Paraćin.