U svakoj zajednici, pružanje podrške osobama s invaliditetom je od suštinskog značaja jer odražava posvećenost inkluzivnosti i osnaživanju. To prevazilazi moralnu dužnost; i služi kao osnovni element saosećajnog društva. Aktivnim doprinosom njihovoj dobrobiti ulaže se u poboljšanje njihovog života i stvara se zajednica koja vrednuje pravičnost i jednake mogućnosti za sve.

Prepoznavanje i suočavanje sa jedinstvenim izazovima s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom je dokaz naše zajedničke posvećenosti različitostima, što osigurava da svaki član društva bude vrednovan i osnažen.

Na Kosovu, brojne inicijative su usmeravane ka ovoj temi u periodu od 2018. do 2022. godine. Tokom ovih pet godina, samo putem platforme Kosova Dhuron, Kosovo je zabeležilo 3.246 humanitarnih akcija posvećenih podršci osobama s invaliditetom, što predstavlja doprinos od 17.184.157 evra. Ove akcije su omogućene raznolikim donatorima, uključujući organizacije civilnog društva (OCD), poslovni sektor, pojedince i masovne donatore. Kratkoročna podrška dominirala je tokom poslednjih godina.

Doprinosi u 2022. godini

Donatorski doprinos: U 2022. godini, pretežno su neprofitne organizacije pružale podršku osobama s invaliditetom, što čini 45,2% svih humanitarnih akcija usmerenih ka toj temi. Poslovni sektor sledi sa 26,2% akcija, dok su pojedinci masovno donirali u 21,4% humanitarnih akcija. Interesantno je da, iako je korporativni sektor češće pružao podršku, činio je samo 0,6% od ukupne novčane vrednosti donacija - što znači da su bili aktivni u humanitarnim akcijama, ali sa manjom svotom uloženog novca u poređenju sa, recimo, masovnim pojedincima, koji su doprineli sa 59,7% ukupne novčane vrednosti.

Demografski profil primalaca: Analiza primalaca ovih donacija u 2022. godini otkriva da su neprofitne organizacije odigrale ključnu ulogu, učestvujući u 83,3% humanitarnih akcija. Individue ili porodice slede sa 11,9%, dok su institucije i lokalne/nacionalne vlasti dobile po 2,4% od svih humanitarnih akcija.

Što se tiče donirane sume, neprofitne organizacije su primile 61,3%, dok lokalne/nacionalne vlasti slede sa 30,8%, a pojedinci ili porodice sa 8,0%.

Dugoročna vs. kratkoročna podrška

Analiza dugoročne u odnosu na kratkoročnu podršku ukazuje na promenu fokusa od 2018. do 2022.

Kratkoročna podrška, koja uključuje humanitarnu pomoć, stambeno zbrinjavanje, medicinske tretmane, itd. - dominirala je i po učestalosti (64,3%) i po novčanoj vrednosti (31,7%) u 2022. Ova promena odražava hitnost u rešavanju trenutnih potreba, usklađujući se sa evoluirajućim pejzažom podrške osobama s invaliditetom. Primećujemo da je samo u 2018. i 2019. godini dugoročna podrška bila dominantnija od kratkoročne (kada je više od polovine svih akcija usmereno ka dugoročnoj podršci).

Potencijalni razlog za povećanu kratkoročnu podršku od 2020. može biti veća potražnja za hitnim akcijama, posebno humanitarnom podrškom. Ova promena ističe dinamičnu prirodu filantropije, koja se prilagođava kako bi se adresirale hitne potrebe osoba s invaliditetom.

Priče o davanju

U nastavku otkrivamo kolekciju priča o davanju, sa primerima koji odražavaju snagu dobrovoljnosti i ističu posvećenost izgradnji podržavajućeg i inkluzivnog društva.

  • U 2021. godini, Fondacija "Zlatni Orao", finansirana od strane kompanije "Frutex", započela je izgradnju kompanije vredne 10 miliona evra, za proizvodnju papira/ambalaže i drugih serija proizvoda. Glavni cilj projekta bio je zapošljavanje osoba s invaliditetom radi podrške socijalnoj inkluziji. Ova fabrika je inaugurisana prošle godine, 2023. godine, poznata kao "Freesia Paper Factory".
  • Na Međunarodni dan korisnika invalidskih kolica 2020. godine, gradonačelnik Prištine, Špend Ahmeti, u saradnji sa HANDIKOS i HANDICAP Kosova, podelio je preko 500 pomagala (invalidskih kolica i električnih vozila) osobama s invaliditetom. Pomagala u vrednosti preko 400.000 evra, donirala je dijaspora udruženja "Fehmi Agani" iz Arendala, Norveška.
  • Do kraja 2021. godine, novinar i pesnik Arber Selmani ispunio je svoje obećanje i donirao 2.318 evra od prodaje svoje knjige "Kosovo u 14 kulturnih priča - 2" udruženju "Autizam" - Priština. Njegov cilj bio je da doprinese položaju dece s autizmom na Kosovu.

Korice knjige „Kosovo u 14 kulturnih priča - 2”
Izvor fotografije: Zvanični „Fejsbuk” nalog Arbera Selmanija
  • U 2022. godini, Udruženje "Siročad Balkana" ("Jetimat e Ballkanit") je distribuiralo različite donacije centrima kao što su Handikos u Suvoj Reci, Handikos na Kosovo Polju, Handikos u Glogovcu, Klub "Dardanët", Priština – Vjollca Hoxha i Udruženje "Heroinat" u Prištini, kao i pojedincima članovima porodica sa invaliditetom. Donacije su uključivale invalidska kolica, električna invalidska kolica, štake, krevete, sedišta za čišćenje, električna vozila, fizioterapeutsku opremu, posebna kolica za decu i različitu odeću za sve uzraste.
  • Još jedna podrška Udruženju "Down Syndrome Kosova", pružena 2020. godine, došla je od Banke Kombëtare Tregtare Kosovë (BKT Kosovo). Razmatrajući ekonomske teškoće izazvane pandemijom COVID-19, BKT Kosovo je odgovorio na poziv za pomoć Udruženju "Down Syndrome Kosova" donirajući terapeutske usluge tokom perioda od 12 meseci za dete dijagnostifikovano s ovim sindromom. Vrednost donacije iznosila je 1.920 evra.
  • U 2019. godini, životi Sh.P. i njegove supruge, koji su oboje suočeni s fizičkim invaliditetom i zdravstvenim izazovima, doživeli su transformaciju. Zahvaljujući naporima Udruženja "Siročad Balkana", podržanim donacijama različitih davalaca, za ovu porodicu je izgrađen novi dom. Posebno je opština Lipljan odigrala ključnu ulogu, donirajući 5.000 evra za taj poduhvat.
Zaključak

Filantropski pejzaž na Kosovu prikazuje raznoliku grupu donatora koji aktivno doprinose položaju osoba s invaliditetom. Dobrota koja se širi ujedno i naglašava značajnu ulogu filantropije na Kosovu. Ove priče ilustruju uticaj zajedničkih napora u stvaranju inkluzivnijeg i podržavajućeg društva.

Postoji još mnogo drugih priča, koje posebno ističu donacije za zdravstvo, u trenucima kada određene javne ili druge osobe traže brzu uplatu novca na svoje račune, s ciljem da pomognu osobama s invaliditetom kojima je hitno potrebno lečenje unutar ili izvan zemlje.

Želite da saznate više o filantropiji i donacijama na Kosovu? Pogledajte naš izveštaj o stanju filantropije - Kosovo daruje 2022.

Ovaj članak je omogućen velikodušnom podrškom američkog naroda preko Agencije Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Catalyst Balkans i ne odražava nužno stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Država.

Program građanskog angažovanja na Kosovu je petogodišnja inicijativa koju sprovodi Kosovska fondacija civilnog društva (KCSF) u partnerstvu sa Agencijom Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID).

Naslovna fotografija: Podela pomoćnih sredstava za osobe sa invaliditetom
Izvor fotografije: Zvanični „Fejsbuk” nalog bivšeg gradonačelnika Prištine Špenda Ahmetija