Već dugi niz godina u Bosni i Hercegovini davanja građana (kroz masovna davanja), bilježe najveći broj dobrotvornih akcija u odnosu na ostale tipove donatora. U 2022. godini masovna davanja činila su udeo od 45.2% ukupnog broj dobrotvornih akcija i 23.7% ukupne donirane sume. Drugi najaktivniji tip donatora bio je poslovni sektor, sa 38,3% ukupnog broja dobrotvornih akcija. Međutim, kada je u pitanju vrijednost donacija, udeo poslovnog sektora u ukupnoj donirane sume bio je najveći i iznosio je 38.8%, dok je udeo građana iznosio 23,7%.  

Među ostalim tipovima donatora u 2022. godini, mješoviti donatori izdvajaju je po udelu ukupne donirane sume (21.8%). Svakako, potrebno je napomenuti da je veliki udeo donirane sume od mješovitih donatora zabilježen od strane donacija građana, kompanija, pojedinaca i drugih, usmerenih udruženju Pomozi.ba, gdje nije bilo moguće identifikovati tačan udio svake vrste donatora.  

Trendovi u tipovima donatora u Bosni i Hercegovini - 2018-2022. 

Grafikon 1: % dobrotvornih akcija u Bosni i Hercegovini, razvrstanih prema tipu donatora - 2018 - 2022. 

Kao nastavak trenda od prethodnih godina, građani (kroz masovno davanje) bili su najaktivniji donatori u 2022 godini. Izuzetak bila je jedino 2020. godina, kada je poslovni sektor postao primarni donator usled potrebe za značajnom podrškom tokom prve godine krize pandemije. U odnosu na 2021. godinu, zabilježen je porast udela dobrotvornih akcija i od građana i od poslovnog sektora, dok je sa druge strane zabilježen pad udjela dobrotvornih akcija sa mješovitim donatorima.  

Grafikon 2: Donatori u 2022.

Masovna davanja 

Građani (kroz masovna davanja) najčešće su svoju podršku usmjerili direktno pojedincima i porodicama, a zatim putem neprofitnih organizacija. Zabilježen je porast davanja od strane građana za potrebe liječenja u odnosu na godinu pre. Konkretno, od svih dobrotvornih akcija građana više od jedne četvrtine bilo je namijenjeno u svrhe zdravstva.  

Primaran način doniranja u kojima su građani učestvovali u 2022. godini i dalje su bile kampanje. U odnosu na godinu pre, davanje putem događaja bila su češće zabilježena, što može da ukaže na to da su humanitarni događaji uživo, u kom su građani najčešći donatori, sve češće organizovani sa prolaskom pandemijske krize. 

Kada su u pitanju krajnji korisnici donacija građana, najčešće donacije su bile namijenjene ekonomski ugroženim porodicama. Ove donacije u značajnom broju dobrotvornih akcija odnosile su se na donacije potrošne robe. 

Kome su pojedinci davali 2022. godine 

Grafikon 3: % dobrotvornih akcija pojedinaca razvrstanih prema vrsti primaoca 

U najvećem boju slučajeva, privatni subjekti (građani kroz masovna davanja i pojedinačni donatori) usmeravali su svoju podršku direktno pojedincima i porodicama. Neprofitne organizacije su bile primarni posrednik dobrotvornih akcija od strane privatnih subjekata, što je i očekivano jer privatni subjekti većinski učestvuju u događajima i kampanjama koje organizuju neprofitne organizacije.  

Za koje nameravane efekte su pojedinci davali u 2022. godini 

Grafikon 4: % dobrotvornih akcija od strane pojedinaca, razvrstanih prema cilju donacije 

Kratkoročna davanja predstavljala su fokus i kada su u pitanju samo privatna lica. Od svih dobrotvornih akcija pojedinaca, više od dvije trećine imale su namenu kratkoročnog efekta. U najvećem broju slučajeva, to su bile donacije potrošne robe, a zatim donacije u svrhe liječenja. U poređenju sa godinom pre, zabilježen je rast udijela donacija sa nameravanim kratkoročnim efektom, dok sa druge strane donacije od strane pojedinaca sa nameravanim dugoročnim efektom bilježe pad.  

Primjeri davanja 

Podrška građana neprofitnim organizacijama 

Udruženje Pomozi.ba je u 2022. godini prikupilo oko 2.4 miliona evra za liječenje građana BiH. Tokom godine, rganizovane su mnoge kampanje i događaji i u druge svrhe za podršku marginalizovanih osoba. Projekat “Obrok za sve” je jedan od najvećih projekata udruženja, koji traje već nekoliko godina, pokrenut sa ciljem obezbjeđivanja više od 1000 obroka dnevno za stare osobe, osobe za zdravstvenim problemima i socijalno ugrožene osobe. Građani i kompanije su imali način da doprinesu projektu pozivom na humanitarni broj, uplatom putem Pomozi.ba platforme, donacijom hrane kao i putem događaja organizovanih tokom 2022. poput Youth Camp Business Adria. 

Tokom prethodne godine, Fondacija Tuzlanske Zajednice organizovala je jedanaest crowdfunding kampanja, tokom kojih su građani, organizacije i kompanije donirale preko 56.000 evra. Krajem maja, fondacija je organizovala filantropsko veče. Sva sredstva prikupljena na događaju bila su usmjerena u podršku inicijativa tuzlanskog kraja. Jedna od inicijativa bila je opremanje Sigurna kuće - Tuzla, koju vodi Udruženje građana Vive Žene.  

Inicijativa zajednice 

Mještani Velikog Dubovika, mesne zajednice kod grada Bosanske Krupe, su se okupili oko zajedničkog cilja, asfaltiranja 2 kilometara puta koji vodi do sela. U ovu namjenu mještani su prikupili preko 103,000 evra.  

Davanje poslovnog sektora 

Tokom 2022. godine kompanije, korporativne fondacije i mala i srednja preduzeća učestvovali su u 38,3% svih dobrotvornih akcija i 38,8% donirane sume. Prema broju dobrotvornih akcija, poslovni sektor bio je drugi po redu najaktivniji donator u Bosni i Hercegovani, ali sa najvećim udjelom donirane sume. U davanju poslovnog sektora, najaktivnije su bile kompanije – sa 35,8%, zatim mala i srednja preduzeča (1,6%) i korporativne fondacije sa nešto manje od 1% svih dobrotvornih akcija. Davanje poslovnog sektora u najvećem broju slučajeva bilo je namijenjeno u svrhe podrške marginalizovanih grupa (28.2% svih dobrotvornih akcija poslovnog sektora), a nešto manji procenat (24.1%) bio je namijenjen za podršku obrazovanju (24.1%). Što se tiče načina doniranja, korporativna davanja najčešće su uključivala direktne donacije.  

Kome je poslovni sektor davao u 2022. godini 

Grafikon 5: % akcija korporativnog davanja, razvrstanih prema tipu primaoca 

Primaran tip primaoca u korporativnom davanju bio je neprofitni sektor, odnosno u najvećem broju slučajeva domaća udruženja. Konkretno, 55.4% svih dobrotvornih akcija poslovnog sektora bilo je usmjereno neprofitnim organizacijama, 28.8% institucijama, 10.7% direktno pojedincima ili porodicama, 3.6% vlastima i 1.6% drugim primaocima. 

Za koje nameravane efekte je poslovni sektor donirao u 2022. godini 

Grafikon 6: % akcija korporativnog davanja, razvrstanih prema nameri davanja 

Korporativne donacije pretežno su imale kratkoročni nameravani efekat. Konkretno, skoro polovina svih dobrotvornih akcija od strane poslovnog sektora imalo je nameravani kratkoročni efekat, dok je 40,1% imalo dugoročni nameravani efekat. Najveći broj dobrotvornih akcija bio je u obliku potrošne robe, poput prehrambenih namirnica, odjeće, obuće, ostalih osnovnih potrepština i drugo. 

Primjeri davanja 

Podrška osobama ugroženim u ratu 

UNIQA grupa organizovala je kampanju “UNIQA Helping Hands” sa ciljem prikupljanja sredstava i humanitarne pomoći za žrtve oružanih sukoba u Ukrajini. UNIQA osiguranje d.d. Sarajevo je doniralo 20.000 eura sa namjerom da se ljudima u Ukrajini obezbijedi hrana i medicinske potrepštine. 

Kompanija doprinela marginalizovanim grupama  

Kompanija HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo donirala je više od 194.000 evra tokom 2022. godine za različite dobrotvorne akcije. Jedna od najvećih donacija bila je donacija Udruženju Duga kompanija od oko 127.000 evra, namijenjenih za rekonstrukciju prostora njihovog centra.  

Poslovni sektor daruje lokalnoj zajednici 

Mtel a.d. Banja Luka donirala je dječje igralište u trebinjskom naselju Luč, u koje investirano oko 41,000 evra. Kao podršku projektu, gradska uprava obezbijedila je lokacijski prostor, video nadzor i ostalu infrastrukturu. 

Davanje dijaspore 

Grafikon 7: % dobrotvornih akcija dijaspore, razvrstanih prema tipu primaoca 

Prema podacima iz Giving Balkans baze podataka, donatori iz dijaspore učestvovali su u 215 dobrotvornih akcija, u okviru kojih je donirano 1.9 miliona evra. U odnosu na godinu pre, zabeležen je rast u prikupljenoj sumi od donatora iz dijaspore. Uglavnom, ove donacije su bile usmjerene naporima za smanjenje siromaštva, a zatim i za podršku marginalizovanih grupa. 

Za koje nameravane efekte je dijaspora davala u 2022. godini 

Grafikon 8: % dobrotvornih akcija dijaspore, razvrstanih prema nameri davanja 

Donacije sa kratkoročnim nameravanim efektima bile su primarne – 71.2% svih dobrotvornih akcija dijaspore, dok su donacije sa namjeravanim dugoročnim efetima činile udio od 25.1%.  

Primjeri davanja 

Dijapora kao jedna od karika ka napretku obrazovanja 

BH Futures Fondacija od 2015 godine obezbeđuje podršku obrazovanju mladih širom BiH obezbeđujući stipendije, mentorsku i stručnu podršku. U 2022. godini uz podršku građana u Bosni i Hercegovini i dijaspore prikupila je oko 118.000 evra. Sredstva su namijenjena podršci studentima, mladim istraživačima i preduzetnicima.  

Udruženja iz dijaspore doprinela socijalno ugroženim porodicama 

U toku 2022. godine, dijaspora iz Švedske u okviru udruženja "20 kruna za čovjeka" prikupila je oko 189.000 evra za podršku različitim inicijativama u Bosni i Hercegovini. Udruženje svaki mjesec organizuje kampanje, a pokrenuto je prije osam godina od strane Emire Hadžiavdić Cof, sa ciljem da pomogne socijalno ugroženim porodicama iz Bosne i Hercegovine.  

Kasim Čustović, oftalmolog iz Trebinja koji živi i radi u Švicarskoj, donirao je oko 25,600 evra Centru za socijalni rad u Trebinju. Donirana sredstva su namenjena 166 socijalno ugroženim porodicama kao jednokratna pomoć.