Во текот на 2019 година Каталист Балканс го следеше известувањето на медиумите за домашната, индивидуалната и корпоративната филантропија како и филантропските активности на дијаспората од Северна Македонија. Оваа брошура дава преглед на клучните статистички наоди од ова истражување.