Brenda natës COVID-19 e ndryshoi jetën dhe mënyrën në të cilën shoqëritë funksionojnë. Që nga fillimi i krizës deri më 31 korrik 2021, ne përpunuam të dhëna për 6.057 akte bamirëse në Ballkanin Perëndimor dhe regjistruam shumën totale të donacioneve prej EUR 74.097.787.