Brenda natës COVID-19 e ndryshoi jetën dhe mënyrën në të cilën shoqëritë funksionojnë. Që nga fillimi i krizës deri më 31 maj 2021,ne përpunuam të dhëna për 5.993 akte bamirëse në Ballkanin Perëndimor dhe regjistruam shumën totale të donacioneve prej EUR 71.803.845.