Brenda natës COVID-19 e ndryshoi jetën dhe mënyrën në të cilën shoqëritë funksionojnë. Që nga fillimi i krizës deri më 31 mars, ne përpunuam të dhëna për 5.832 akte bamirëse në Ballkanin Perëndimor dhe regjistruam shumën totale të donacioneve prej EUR 70.253.602.