KOVID-19 ndryshoi jetën dhe mënyrën në të cilën shoqëritë funksionojnë, brenda natës. Që nga fillimi i krizës deri më 30 nëntor, përpunuam të dhëna për 646 raste të dhurimit filantropik në Maqedoninë e Veriut. Kështu qytetarët, kompanitë dhe organizatat jofitimprurëse reaguan me solidaritet ndaj krizës.