KOVID-19 ndryshoi jetën dhe mënyrën në të cilën shoqëritë funksionojnë, brenda natës.

Që nga fillimi i krizës deri më 30 nëntor, përpunuam të dhëna për 5,377 raste të dhurimit filantropik në Ballkanin Perëndimor dhe regjistruam shumën totale prej EUR 65,767,167.41 në donacione.