Zračak Nade je udruženje roditelja dece sa teškoćama u razvoju, koje se duže od dve decenije bori da za njih stvori bolje, ravnopravnije i inkluzivnije okruženje.

Pouzdan su partner za zajednice i važan oslonac za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice.

Kako izgleda borba za ravnopravnost, toleranciju, poštovanje različitosti i inkluziju koju Zračak Nade svakodnevno vodi u Crnoj Gori ispričala nam je Žiga Sanela, predstavnica udruženja.

Kako je nastalo Udruženje Zračak Nade? Sa kojom idejom je sve počelo, kako se razvijala vaša misija?

Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak Nade“ je osnovano 1. februara 2002. godine i zalaže se za jednake mogućnosti i puno učešće djece i omladine sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom u društvu, kao i obezbjeđivanje servisa podrške na polju obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, zapošljavanja i volonterizma. Udruženje zastupa stav da djeci sa teškoćama u razvoju treba pružiti izjednačene šanse za odrastanje kao i drugoj djeci da bi se, kada odrastu, uključili ravnopravno u sve sfere života. Članovi smo NARDOSA– Nacionalne asocijacije roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore, BIDF- Balkanske nezavisne mreže organizacija lica sa invaliditetom i EASPD- a evropske asocijacije pružalaca usluga socijalnih servisa za osobe sa invaliditetom.

Sa idejom osnivanja Udruženja je davne 2002.godine krenulo desetak roditelja djece sa smetnjama u razvoju, a sve u cilju ostvarenja naše misijeostvarenja jednakih mogućnosti i puno učešće djece i omladine sa smetnjama u razvoju u društvu i osoba sa invaliditetom, kao i obezbjeđivanje servisa podrške na polju obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, zapošljavanja i volonterizma.

Koja je bila Vaša lična motivacija za rad u neprofitnom sektoru?

Sanela: Moja lična motivacija je bila da dam svoj maksimalni doprinos kao gradjanka i da radeći u NVO steknem ogromna znanja o ciljnoj grupi sa kojom radimo, o socijalnim politikama koje se odnose na našu ciljnu grupu, jednom rječju svakodnevno učenje u mnogo oblasti značajnih za rad našega Udruženja.

Na koje aktivnosti ste trenutno najviše fokusirani? Koji su najvažniji planovi i ciljevi koje planirate da realizujete u budućnosti?

Sanela: NVU Zračak Nade je licencirani pružalac usluge Pomoć u kući i usluge Savjetovanja, iz oblasti savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga, djeteta sa smetnjama i teškoćama u razvoju i odraslih i starih lica sa invaliditetom. Fokusirani smo na individualni i grupni rad sa djecom sa smetnjama u razvoju u cilju očuvanja postojećih kapaciteta i razvijanja novih vještina koje su potrebne za što samostalniji život i zadovoljenje svakodnevnih životnih aktivnosti, na rani razvoj djeteta, na ranu detekciju i ranu intervenciju za djecu sa smetnjama u razvoju. Planovi našega Udruženja su dalje razvijanje već postojećih socijalnih servisa podrške, akreditacija za pružanje usluga iz socijalnih servisa i otvaranje novih socijalnih servisa podrške. Takodje, ćemo raditi na povećanoj participaciji u kreiranju različitih zakona, pravilnika i procedura koje se odnose na djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom.

Na koje sve načine uključujete zajednicu u svoj radi šta vam to donosi?

Sanela: Stalnim aktivnostima koje realizujemo u našoj lokalnoj zajednici koje se odnose na promociju prava djece sa smetnjama u razvoju i lica sa invalidiitetom, različitih zakona, aktivnosti na podizanju svijesti građana kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou. Svi naši projekti imaju cilj povećanje kvaliteta života djece sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom, veću dostupnost usluga na lokalnom nivou, stvaranje uslova za potpunu inkluziju. Svi članovi naše lokalne zajednice imaju mogućnost da u skladu sa svojim mogućnostima daju doprinos radu našega Udruženja na način koji je njima adekvatan. Učešće članova lokalne zajedniceje na volonterskoj bazii mogu da ser uključe u direktan rad i podršku djeci sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom, mogu da daju doprinos kroz učešće u pisanju projekata, organizovanju aktivnosti van naših prostorija, kao i finansijskoj pomoći. Učešće naših članova lokalne zajednice primarno nam doprinosi stvaranju uslova za postizanje socijalne inkluzije, brisanju predrasuda i uklanjanju svihoblika barijera pred kojima se nalaze naši korisnici. Svaki član naše lokalne zajednice svojim učešćem pruža nam podršku i individualno širi empatiju i duh zajedništva i socijalne odgovornosti da bismo postali društvo jednakih mogućnosti.

Važan resurs vašeg udruženja su volonteri. Na koje sve načine oni doprinose vašem radu? Kako oni koji to žele mogu postati volonteri u vašem udruženju?

Sanela: Volonteri su jako važan resurs našega Udruženja. Volonteri  svakodnevno svoje slobodno vrijeme posvećuju  djeci sa smetnjama u razvoju igrajući se sa njima, učeći ih učeći od njih. Vrijeme koje volonteri posvećuju  djeci Zračka Nade je neprocjenjivo. To je vrijeme u kojem jedni drugima pružaju pažnju, ljubav, oslonac, prijateljstvo i podršku.  Rad volontera Zračka Nade je prepoznat i na državnom nivou - 2009.godine su dobili godišnju nagradu za razvoj volonterske kulture i posebni doprinos razvoju volonterizma na konkursu koji je raspisao ZID i FOSI –ROM i 2010.godine nagradu ISKRA– specijalno priznanje za svesrdan doprinos razvoju društva jednakih mogućnosti za  sve koje dodjeljuje Fond za aktivno građanstvo fAKT .

Volonteri „Zračka Nade“ su još od ranije prepoznati kao bitan resurs u radu i realizaciji aktivnosti koje su veoma važne za udruženje. Volonteri, uglavnom srednjoškolci i mladi ljudi,su jako kreativni, puni entuzijazma u radu.Njihovo nesebično zalaganje, davanje slobodnog vremena, pružanje podrške, druženje sa djecom sa smetnjama u razvoju bilo pojedinačno ili grupno mnogo je pomoglo razvoju inkluzije u našem gradu. Ljubav i pažnja koju svakodnevno pružaju djeci, imaju direktan uticaj na povećanje socijalizacije djece sa smetnjama u razvoju u društvene tokove u našoj lokalnoj zajednici. Rad sa djecom sa smetnjama u razvoju je oblast u kojoj volonteri veoma brzo otkrivaju svoje afinitete i samim tim se fokusiraju na to što im je najbliskije. Volonteri,družeći se sa djecom van prostorija Udruženja, odlazeći na kulturna i sportska dešavanja, kao i u restorane i kafiće, u biblioteke i čitaonice stvaraju ambijent u kojem su djeca Zračka Nade i neformalno prisutna. Obilježavanje značajnih datuma za Udruženje, uglavnom je propraćeno i aktivnim učešćem djece sa smetnjama u razvoju, a konkretna podrška volontera u tim aktivnostima se ogleda u osmišljavanju koreografija, izradi kostima, pravljenju transparenata i scena. Volonteri vrlo često pružaju podršku djeci sa smetnjama u razvoju pri ispunjavanju svojih školskih obaveza, što je još jedan vid vršnjačke podrške koja je veoma bitna u izgradnji i formiranju ličnosti.

Postati Volonter Zračka Nade je vrlo lako, morate doći u naše Udruženju naoružani beskrajnom empatijom, strpljenjem i ljubavlju. Morate biti spremni na darivanje i na prihvatanje ogromne ljubavi koja je prisutna kod nas. Dolaskom u Udruženje naši stručni radnici i saradnici i naravno roditelji upoznaće vas sa pravima i obavezama koje dobijate uključivanjem u naš Volonterski servis. Sve ostalo se ispisuje bezgraničnom ljubavlju i druženjem sa nama.

Koliko je volonterizam generalno važan za jednu zajednicu i šta možemo učiniti da doprinesemo njegovom razvoju?

Sanela: Volonterizam je jedan od temelja građanskog društva i najplemenitija ljudska aktivnost, jer se volontiranjem zalažemo za mir, slobodu, mogućnost izbora i pravičnost za sve ljude. Volonterizam je neprofitna (neplaćena) aktivnost, koja se odvija samostalno ili u sklopu neke skupine ili organizacije.Volontiranjem činimo dobrobit lokalnoj zajednici, tako što se fokusiramo na probleme unutar zajednice kojima se može pomoći. Iz našeg iskustva sigurni smo da volontiranje doprinosi razvoju potencijala ličnosti.

Volontiranje je zasnovano na idejama samopomoći, uzajamne pomoći i filantropije. Volontiranje doprinosi razvoju stabilnog društva, poboljšanju kvaliteta života, podstiče učešće građana u životu zajednice, mijenja svest i stavove ljudi prema ličnom angažovanju, razvija humanost, solidarnost i toleranciju. Takođe smo uočili da djeca koja učestvuju u volonterskim akcijama brže se razvijaju emotivno, socijalno i intelektualno.

Na koje načine Zračak Nade doprinosi razvoju filantropije najpre u vašoj lokalnoj sredini, a potom i na nivou Crne Gore?

Sanela: Filantropija je neizostavna, jer aktivan i zdrav odnos prema ljudskim vrijednostima, posebno prema drugim ljudima je neizostavan dio svake zajednice. Humanost posebno podrazumijeva brigu prema ljudima koji nisu u mogućnosti da zadovolje svoje osnovne ljudske potrebe. Odnos humanosti ne podrazumjeva stvaranje zavisnosti slabijega, već naprotiv poštovanje ličnosti svake osobe i osnaživanje njenih potencijala. Značaj ovoga je posebno se pokazala na našem primjeru, kako smo uspjeli višegodišnjim radom da od sažaljenja i ignorisanja dodjemo do empatije i poboljšanja položaja i učešća naše djece i mladih u društvu na bazi jednakih mogućnosti.

Sve aktivnosti našeg Udruženja su koncipirane tako da se razvijanje empatije i pozitivnog duha inkluzivnosti jako dobro promoviše kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou. Promovisanje realizovanih aktivnosti i postignutih rezultata našeg Udruženja je stalni poticaj ostalih građana na filantropske aktivnosti i na djelovanje u cilju podržavanja i empatije svih naših sugrađana u ostvarenju jednakih mogućnosti za svakog pojedinca.

Šta su najveći izazovi sa kojima se suočavate u radu?

Sanela: Najveći izazovi sa kojima se suočavamo u našem svakodnevnom radu su stalna borba za održivost naših servisa. Jako teško je obezbijediti kontinuitet u pružanju usluga, jer mi nemamo obezbijeđen budžet od države Crne Gore, već sami aplicirajući sa predlozima programa/ projekata na određene Javne pozive kod Vlade/ Ministarstava i ostalih potencijalnih domaćih i stranih donatora pokušavamo da obezbijedimo sredstva za finansiranje rada i menadžmenta Udruženja i stručnih radnika i saradnika u socijalnim servisima podrške koje imamo razvijene u Udruženju.

Šta su najveći uspesi koje je udruženje ostvarilo u dosadašnjem radu, a šta je ono što tek želite da postignete?

Sanela: Jako je teško izdvojiti na šta smo najviše ponosni u našem dosadašnjem radu, jer je zaista mnogo uspjeha i plodova našeg rada. Možda bi mogli izdvojiti to što smo uspjeli da na sjeveru Crne Gore, u jednom malom gradu da upornim radom toliko podignemo svijest lokalne zajednice i dobijemo epitet najinkluzivnijeg grada u Crnoj Gori, da su djeca i mladi sa smetnjama i odrasla lica sa invaliditetom postali ravnopravni gradjani uključeni u sve sfere društvenog života.  Ponosni smo jer naša djeca i mladi sa smetnjama u razvoju ostvaruju svoje pravo na život u porodici, jako mali broj ih je u institucionalnom smještaju. Ponosni smo na to što skoro da i nema djece i mladih sa smetnjama u razvoju koja nisu uključena u obrazovni sistem, u vrtić ili u školu.  Jako smo ponosni na NVU Zračak Nade, našu djecu, našu članicu i u prethodnom periodu višegodišnju predsjednicu Udruženja gospodju Svetlanu Dujović, koja je uspjela da svojim nesebičnim pregalaštvom i vizijama na pravi način prepozna potrebe djece i omladine sa smetnjama u razvoju, pa je zbog toga Nagrada za filantropiju ISKRA 2012. godine pripala upravo njoj, kao i nagrada ERSTE fondacije za društvenu integraciju 2013. za projekat „Poludnevni boravak za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju” čiji je autor.

Udruženje je licencirani pružalac usluge podrške životu u zajednice - Pomoć u kući za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom od 27.04.2020.godine i usluge Savjetovanja iz oblasti savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga od 15.06.2021. godine. Sve ovo su simboli našega grada i prepoznatljivosti u regionu. Posebno smo ponosni na to što je naše Udruženje nosilac mnogih inovacija u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u regionu. Prvi smo krenuli sa odredjenim obukama i primjenom u radu sa djecom kao što su: konduktivna metoda, elementi senzorne integracije, primjena elemenata muziko terapije i terapije igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju, primjena asistivne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju u Udruženju i u školi itd. Ponosni smo na višegodišnji rad socijalnih servisa koje smo razvili: poludnevni boravak, asistenti za pomoć u kući, prilagođeni prevoz, volonterski servis, kreativne radionice za omladince sa smetnjama u razvoju, digitalna štamparija. 2009. godine smo prvi pokrenuli servis Asistenti u nastavi koji je kasnije preuzelo Ministarstvo prosvjete i danas je to sistemska usluga. Iste godine smo prvi u Crnoj Gori pokrenuli i volonterski servis srednjoškolaca.

Volonteri Zračka nade dobitnici su Nagrade za volonterizam. Prepoznati su po svom radu na nivou države, pa čak i regiona. To su mladi ljudi koji su puni entuzijazma, ideja i snage i koji su zaista neiscrpan pokretački izvor, jer je njihova podrška bitna isto kao i podrška stručnjaka.

Planovi našega Udruženja su dalje razvijanje već postojećih socijalnih servisa podrške, akreditacija za pružanje usluga iz socijalnih servisa i otvaranje novih socijalnih servisa podrške. Takodje, ćemo raditi na povećanoj participaciji u kreiranju različitih zakona, pravilnika i procedura koje se odnose na djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom.