Udruženje Djeca prva od 1991. godine radi na pružanju pomoći i podrške deci, mladima i porodicama, prvenstveno onim koji pripadaju najugroženijim kategorijama ili se nalaze u nekoj vrsti rizika.

Sanja Orešković Vrbanec, izvršna direktorica i Sonja Vukadinović, Koordinatorica programa ispričale su nam više o tome kako ovo udruženje radi na osnaživanju dece, mladih i porodica i brine o socijalno najugroženijima, povezujući čitavu zajednicu, sa ciljem kvalitetnog razvoja društva i doprinosa opštem dobru.

Kako je nastalo Udruženje “Djeca prva”? Sa kojom idejom je sve počelo, kako se razvijala vaša misija?

Sonja: Udruženje Djeca prva, kroz neformalno organiziranje članica, svoj rad započinje već 1991., pružanjem humanitarne, a kasnije i psiho-socijalne pomoći prognaničkim i izbjegličkim obiteljima koje su u tom ratnom razdoblju stizale u Zagreb. Kao nevladina, neprofitna udruga, formalno je osnovana 1994. godine.

Udruženje Djeca prva jedna je od prvih udruga u Hrvatskoj koja je, uz prikupljanje i raspodjelu humanitarne pomoći, osmišljavala i provodila programe i izvaninstitucionalne socijalne usluge u zajednicama za ranjive korisnike te sudjelovala u zagovaranju, kreiranju i praćenju provedbe niza relevantnih javnih politika u području zaštite djece i obitelji te razvoja civilnog društva.

Današnja misija udruge je osnaživanje potencijala djece, mladih i obitelji te briga o socijalno isključenima, povezujući čitavu zajednicu za kvalitetan i održiv razvoj društva.

Koja je bila Vaša lična motivacija za rad u neprofitnom sektoru?

Sanja: Gotovo cijeli svoj radni vijek zaposlena sam u neprofitnom sektoru. Na samom početku profesionalne karijera bila sam zaposlena u dječjem vrtiću i kad danas usporedim rad u udruzi i ustanovi, uvijek dođem do zaključka da je u udruzi puno veća fleksibilnost i sloboda izbora što i kako ćemo raditi, što je meni jako važno. Lakše je uvoditi promjene i velika je mogućnost kreiranja novih programa i usluga kojima možemo odgovarati na potrebe djece, mladih i obitelji.

Na koji način Udruženje “Djeca prva” doprinosi razvoju filantropije u Hrvatskoj?

Sanja: Od samog početka udruga je usmjerena na osiguravanje boljih uvjeta za rast i razvoj djece. U tom smislu djelujemo u okviru četiri programska područja: jednake mogućnosti na predškolski odgoj i obrazovanje za djecu u riziku od siromaštva i socijalne uključenosti, prevencija društveno neprihvatljivih oblika ponašanja za djecu i mlade, podrške djeci i mladima bez adekvatne roditeljske skrbi i djeci i mladima s problemima u ponašanju te humanitarna pomoć za siromašne obitelji.

Kroz navedena programska područja ostvarujemo našu misiju – osnažujemo potencijale djece, mladih i obitelji i brinemo o socijalno isključenima, povezujemo čitavu zajednicu za kvalitetan i održiv razvoj društva.

Da li uključujete zajednicu u svoj rad, na koji način i šta vam to donosi?

Sonja: Udruga surađuje s brojnim dionicima u lokalnim zajednicama u kojima djelujemo. S jedinicama lokalne samouprave, Gradom Zagrebom i Gradom Velika Gorica, suradnja se odvija kroz sudjelovanje u planiranju lokalnih strategija razvoja socijalnih usluga i partnerskom provođenju različitih projekata i programa.

Udruga ima višegodišnju suradnju s nizom javnih ustanova u sektoru obrazovanja i socijalne skrbi vodeći se principom integriranja postojećih resursa u lokalnoj zajednici i šireći bazu strateških partnerstava. U Zagrebu, Udruga surađuje sa Centrom za socijalnu skrb Zagreb – podružnicama Dubrava, Sesvete i Maksimir, dječjim vrtićima i osnovnim školama.

U Velikoj Gorici surađujemo s dječjim vrtićima, Centrom za socijalnu skrb Velika Gorica i Centrom za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica. S centrom za socijalnu skrb surađujemo i u Križevcima.

Kroz suradnju s javnim ustanovama potičemo inovacije i strukturalne promjene u radu s djecom, mladima i obiteljima, te gradimo nove društvene odnose. Kroz program savjetovanja i psihosocijalne podrške djeci, mladima i obitelji u riziku, Udruga surađuje s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom, Sveučilišta u Zagrebu i Studijskim centrom socijalnog rada, Pravnog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, osiguravajući terensku praksu za studente i uključujući studente u direktan rad s korisnicima.

Osim toga, Udruga se uključuje kao bitan akter u sveučilišna projektna istraživanja. Također surađujemo s nizom udruga i drugih organizacija civilnoga društva, aktivnih u zaštiti djece i prevenciji socijalne isključenosti, ne samo u Zagrebu već na području nekoliko županija u Republici Hrvatskoj. Provodimo različite partnerske projekte, primjenjujući integrirani pristup u pružanju socijalnih usluga te zajednički zagovaramo bolju zaštitu djece i mladih u društvu.

Kako se finansira Udruženje “Djeca prva”, sa kojim različitim tipovima donatora sarađujete i na koji način?

Sonja: Udruga se financira kroz natječaje i javne pozive za projekte/programe udruga koje raspisuju tijela državne uprave (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo zdravstva) i lokalne i područne samouprave (Zagrebačka županija, Grad Zagreb, Grad Velika Gorica).

Udruženje “Djeca prva” je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

Također se financiramo iz fondova Europske unije (Europski socijalni fond) bilo da se radi o projektima u kojima smo nositelj projekta ili partner u projektima čiji su nositelj druge udruge ili lokalna samouprava.

Program humanitarne pomoći koju pružamo socijalno ugroženim obiteljima na području Grada Zagreba financiran je najvećim dijelom od inozemne zaklade, a posljednjih godina i od strane profitnog sektora u Republici Hrvatskoj.

Da li sarađujete sa drugim neprofitnim organizacijama, kojim i na koji način?

Sanja: Suradnja s drugima, ustanovama, korisnicima i neprofitnim organizacijama izuzetno nam je bitna jer na taj način možemo proširiti naše djelovanje na šire područje Hrvatske što znači i veći obuhvat djece, mladih i obitelji, te je preduvjet za povlačenje sredstava iz europskih fondova.

Dodatno, kroz suradničke odnose s udrugama, razmjenjujemo iskustva, učimo jedni od drugih te nastojimo graditi kulturu suradnje i međusobnog uvažavanja. Od 1994. godine aktivni smo u Koordinaciji udruga za Djecu Hrvatske (KUD), trenutno neformalnoj mreži udruga koje rade sa/za djecu.

KUD služi kao platforma za razmjenu ideja, iskustva i učenje, a prepoznat je i od strane tijela državne uprave. Kroz aktivnosti KUD-a sudjelujemo u donošenju i provedbi javnih politika u području zaštite djece i obitelji.

Šta su najveći uspesi koje je Udruženje “Djeca prva” ostvarilo u dosadašnjem radu?

Sanja: Činjenica da uspješno djelujemo u zemlji mlade demokracije, u kojoj je razvoj filantropije u začetku, za nas predstavlja uspjeh. Udruga smo koja je uspjela osigurati kontinuitet svojih programa i usluga.

Kontinuirano radimo na razvoju kvalitete i jedna smo od prvih udruga u Hrvatskoj koja je razvijala izvaninstitucionalne usluge podrške djeci i mladima bez adekvatne roditeljske skrbi. Naši programi i usluge prepoznati su i u stručnoj javnosti. 2017. godine Hrvatska udruga socijalnih radnika dodijelila je udruzi Godišnju nagradu „Jakov Kudrić“, zbog višegodišnjeg rada za opće dobro, istaknutog doprinosa i kvalitete socijalnih usluga te inovativnih programa u interesu korisnika.

Šta su najveći izazovi sa kojima se susrećete u radu i na koji način ih prevazilazite?

Sanja: Jedan od najvećih izazova je osigurati dostatna financijska sredstva za kontinuirani rad, u okruženju koje je vrlo promjenjivo i kojem često nedostaje spremnost na kontinuitet provedbe javnih politika.

Kao i sve udruge u Hrvatskoj, nastojimo osigurati socijalne usluge koje su od javnog interesa, a financiramo se od projekta do projekta. Kod takvog načina financiranja uvijek postoji rizik da će neka usluga jednostavno nestati. U realnom životu to znači da da djeca žrtve obiteljskog nasilja mogu ostati bez usluge savjetovanja ili će dijete iz siromašne obitelji biti isključeno iz predškolskog odgoja i obrazovanja, zbog završetka projekta.

Šta mislite da izdvaja Udruženje “Djeca prva” u odnosu na druge organizacije u vašem okruženju?

Sanja: Jedno od osnovnih načela rada udruge je obiteljski pristup. Programi i projekti kojima nastojimo zadovoljiti potrebe djece uvijek uključuju i direktan rad s roditeljima jer su oni najznačajniji čimbenik održivosti pozitivnih promjena u životu djeteta. Nije dovoljno raditi samo na promjenama u životu djeteta ili mlade osobe.

Kako god bila uspješna intervencija u djetetovom životu, ako se ne uključe roditelji ili odrasle važne osobe u životu djeteta, pozitivne promjene u životu djeteta teško su održive.

Šta su najvažniji planovi i ciljevi koje planirate da ostvarite u budućnosti?

Sanja: Kako bi što efikasnije doprinijela izgradnji društva koje je usmjereno na dobrobit djece, razvoju kohezije i društvenog kapitala, Udruga je usmjerena na umrežavanje i suradnju u svrhu promicanja dobre prakse i međusobnog učenja, integrirani pristup i volonterstvo, te razvoj socijalnih inovacija.