Кризата предизвикана од КОВИД–19 го принуди непрофитниот сектор во дигитална трансформација.

Истражувавме како непрофитните организации во Северна Македонија ја користат технологијата, нивните безбедносни практики и нивните најитни дигитални потреби.