Brenda natës COVID-19 e ndryshoi jetën dhe mënyrën në të cilën shoqëritë funksionojnë. Që nga fillimi i krizës deri më 3 gusht, ne përpunuam të dhëna për 4.708 akte bamirëse në Ballkanin Perëndimor dhe regjistruam shumën totale të donacioneve prej EUR 63.227.972.