Interview | Giving Balkans

Blog

Duke ditur mirë sfidat me të cilat përballen gratë brenda komunitetit të tyre, OJF Gruaja Hyjnore (Gratë Hyjnore) u përpoq të edukojë gratë mbi të drejtat e tyre, duke i fuqizuar ato ekonomikisht duke i ndihmuar të fitojnë burimet e tyre të të ardhurave.

Përveç kësaj, misioni i Gruas Hyjnore është të mbështesë dhe fuqizojë të rinjtë dhe të avancojë pozitën e grave në shoqërinë kosovare duke rritur ndërgjegjësimin për të drejtat e tyre, barazinë gjinore, duke përmirësuar arsimin dhe duke organizuar aktivitete shoqërore.

Në një intervistë me Qëndresa Hajdari, menaxhere e projektit të kësaj organizate jofitimprurëse, ne zbuluam sfidat më domethënëse me të cilat ata ballafaqohen, se si ato kontribuojnë në zhvillimin e filantropisë në Kosovë, dhe cilat aktivitete janë më të fokusuarat për momentin. Qëndresa gjithashtu na dha një shembull të aktiviteteve të tyre për mbledhjen e fondeve, që pasqyron mënyrat e tyre krijuese të aktivizimit të komunitetit të tyre.

Lexo më shumë